Novinky

     • ... aj nám začína dovolenka... Služba v škole každú stredu!

     • Tešíme sa, že môžeme na pár dní zabudnúť na každodennú prácu a užívať dni voľna :)

      Počas prázdnin bude každú stredu v čase od 9. - do 12. hodiny služba. V prípade, že potrebujete niečo vybaviť, sme Vám k dispozícii v uvedenom termíne.

    • Slovo riaditeľky na prázdniny
     • Slovo riaditeľky na prázdniny

     •                                                 

      Milí žiaci, drahé kolegyne a kolegovia! Vážení rodičia!

      „Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí...“

       

      Opäť sa skončil jeden školský rok. Neopakovateľný, a preto vzácny -  prežili sme takmer jeden polrok školského roka mimo školy. Corona zasiahla a na celom svete sa jej ľudia museli prispôsobiť. Aj my sme menili formu vyučovania, metódy a spôsoby. Spoločne sme to zvládli a prebrali ste si z rúk svojich učiteľov vysvedčenia.

      Do vášho školského života vstúpili viacerí noví pedagógovia a niektorí sa rozhodli zmeniť pôsobisko, prajeme im na novom pracovisku veľa úspechov a ďakujeme za prácu v našej škole. Od začiatku školského roka ste uskutočnili pod vedením našich učiteľov mnohé krásne aktivity, utvárali ste kolektívy  tried a potom celej školy. Učili sme sa spolupracovať, viesť k jednote, k spolupráci, k podpore. Tam, kde je porozumenie, sa aj náročné veci dajú zvládnuť.

      Obraciam sa na našich prváčikov. Pamätáte sa, ako ste si sadli prvýkrát do školských lavíc? Dnes ste už úplne iní, viete čítať, písať, počítať a mnoho iného ste sa v škole naučili. Gratulujeme Vám a tešíme sa, že môžete postúpiť do 2. ročníka.

      Prihováram sa našim deviatakom a ôsmakom, ktorí odchádzajú na bilingválne gymnáziá. Aj vy sa pamätáte na to, ako ste prišli prvýkrát do našej školy? Ako ste sa nechceli pustiť mamy a hľadali ste spomedzi detí svojho nového kamaráta? Od začiatku, ako ste si sadali do prváckych lavíc, sa vám snažili dať všetci vaši učitelia do batôžka, s ktorým vykročíte do života na strednú školu, skromný a predsa kráľovský dar: chlieb a vodu. Tým chlebom sú vedomosti a zručnosti. Je to základ, na ktorom môžete budovať svoje ďalšie štúdium. Tou vodou je ľudská múdrosť, súcit a slušnosť. Nimi môžete ovlažiť srdcia ľudí, ktorých budete stretávať, a preto nikdy nepocítite smäd po láske, uznaní a peknom vzťahu. Želáme vám, aby sa vám všetkým darilo.

      Posledný školský deň si všetci žiaci prebrali vysvedčenia a opäť ste sa rozbehli na prázdniny. Pri tejto príležitosti mi dovoľte poďakovať nielen učiteľom, vychovávateľom, asistentom, ale všetkým zamestnancom školy za ich zodpovednú, svedomitú prácu, osobitne si vážim nasadenie počas online vyučovania. Zaslúžia si dni oddychu.

      Pozrime sa ešte chvíľu naspäť, aký bol školský rok 2019/20?

      Školu navštevovalo 368 žiakov, z toho 182 na I. stupni, 186 na II. st., 163 chlapcov a 205 dievčat v 16 triedach.  40 detí študuje  v zahraničí.  Učilo vás 25 učiteľov, 7 vychovávateľov, 1 psychologička , 1 špeciálna pedagogička, 5 asistentov učiteľa, ďalej sa Vám venovali 4 zamestnankyne kuchyne a  7 ďalších zamestnancov.

      Prospelo 336 žiakov, 8  aj zo zahraničia, 1 žiak je oslobodený od vyučovania telesnej výchovy. V škole je 17 integrovaných žiakov.

      S radosťou môžem vyhlásiť, že 211 žiakov má na vysvedčení samé jednotky.  Za túto snahu i za reprezentáciu školy a úspešné umiestnenie v súťažiach som udelila 118 žiakom riaditeľskú pochvalu.

      Na gymnáziá a ďalšie stredné školy odchádza 21 žiakov 9. ročníka, 12 žiakov 8. ročníka a 1 žiak z 5. ročníka.

      ... Dary sú rozdané, ale navzájom si nemusíte závidieť. Každý dostal toľko, koľko chcel prijať a koľko vládal uniesť. Je čas užívať si prázdniny. Zo srdca vám všetkým prajem krásne, veselé a radosťou a zážitkami naplnené chvíle oddychu počas letných prázdnin.

      S láskou

      Vaša riaditeľka Adriana

       

       

    • Tím FINQ
     • Tím FINQ

     • Náš tím FINQ sa pripravuje na nový školský rok 2020/21. Ako jediná štátna základná škola v Bratislave sme súčasťou pilotného projektu FINQ, ktorý ako prvý na Slovensku prináša školám komplexné metodické a vzdelávacie materiály v oblasti finančného vzdelávania. Cieľom programu FinQ je rozvíjať finančnú kultúru žiakov. Učiteľom program pomáha viesť hodinu akčným prístupom a žiakom dáva počas vyučovania priestor na rozvíjanie kritického a systémového myslenia. Tým, že sa problematika financií a rozvoja finančnej kultúry začlení do všetkých vyučovacích predmetov, žiaci získajú komplexné informácie o možnostiach využívania finančnej inteligencie vo všetkých aspektoch svojho života.

      Záleží nám na tom, aby boli mladí ľudia v budúcnosti finančne zdatní a vedeli sa zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa tak zapájali do ekonomického a spoločenského života.

    • Harmonogram - 30.6.2020
     • Harmonogram - 30.6.2020

      • 8.00 h - Nástup triednych učiteľov do tried
      • 8.10 h - Príhovor pani riaditeľky v školskom rozhlase
      • 8.30 h - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov so žiakmi
      • 9.00 h - Vyprevadenie deviatakov
      • 9.15 h - Návrat do tried a odovzdávanie vysvedčení
      • 10.00 h - Obed podľa harmonogramu

      VIAC   >>>

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Raditeľka školy oznamuje, že poplatky ŠKD za mesiace apríl a máj 2020 postupne zasielame späť na účty rodičov, z ktorých boli zaslané.

      Mgr. Adriana Šišková
      riaditeľka školy

    • Vrátenie preplatku za stravu
     • Vrátenie preplatku za stravu

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v mesiaci jún 2020, môžete prostredníctvom mailu požiadať o vrátenie preplatkov na stravnom za školský rok 2019/2020.
      Prosím uveďte aj čislo účtu na poslanie preplatku (IBAN).
      Nová mailová adresa na školskú jedáleň: jedalen.zshlboka@gmail.com
      Adriana Hrdličková,
      vedúca ŠJ 

    • Milí žiaci a rodičia,
     • Milí žiaci a rodičia,

     • takmer po troch mesiacoch obdobia pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV sa škola čiastočne opäť otvára. 1. júna nastupujú do školy prihlásení žiaci 1. - 5. ročníka. Rodičia sa mali možnosť rozhodnúť, nástup detí je dobrovoľný, do školy príde 65 detí. Budú rozdelení do 5 skupín pod vedením poverených učiteľov a vychovávateľov pri rešpektovaní aktuálnych nariadení. Celá organizácia prevádzky a vnútorného poriadku je zverejnená na našej webovej stránke školy.

      Ostatní žiaci budú pokračovať v online vyučovaní. Podarilo sa nám zorganizovať online vyučovanie na veľmi dobrej úrovni, ako aj spolupráca s Vami, rodičmi. Svedčia o tom Vaše poďakovania. Predpokladáme preto minimálne výpadky učiva. Na základe Vašej spätnej väzby ešte posilníme potrebné. Vďaka patrí našim učiteľom, asistentom a vychovávateľom. Rovnako Vám, milí rodičia, za spoluprácu.

      V pondelok ráno pri nástupe žiakov budeme robiť ranný filter. Pre plynulosť nástupu si pripravte dokumentáciu podľa pokynov, rešpektujte odstupy a pokyny poverených zamestnancov. Prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie. Rovnako Vás prosíme o dodržanie času na výber dieťaťa zo školy, ktorý ste si nahlásili vychovávateľke.

      Deti sa tešia a my sme urobili všetko preto, aby boli spokojné. Škola je uprataná, dezinfikovaná, pripravená sa otvoriť. Naši učitelia a vychovávatelia majú pripravenú zaujímavú činnosť, aj v kuchyni prichystajú chutné jedlo. Verím, že vzájomnou spoluprácou, rešpektovaním a pochopením všetko zvládneme.

      S vďakou

      Mgr. Adriana Šišková
      riaditeľka školy

      Aj takto sme chystali školu...

      ...nielen interiér, ale aj dvor a školská záhradu. V školskej záhrade sa uskutočnil orez stromov. Odborníci ošetrili naše stromy tak, aby odstránili suché konáre, poškodené časti. Je čerstvo pokosený trávnik, aj záhony ruží sú vyčistené a okopané. Postarali sa nielen odborníci, ale aj naše upratovačky a pani učiteľka Deniska Kurusová. Vďaka :-)