• 2023/2024

  •       

   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY K PRIEBEHU ŠKOLSKÉHO ROKA

   1  Organizácia školského roka  

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z o podrobnostiach o  organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na  praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2023/2024.

   1.1  Obdobie školského vyučovania  

   1. Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda). 
   2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok). 

   1.2  Školské prázdniny  

   Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2023/2024 sú uvedené v Tabuľke 1 a termíny školských prázdnin na školské roky 2024/2025 a 2025/2026 sú v Prílohe 1

   Tabuľka 1

   Prázdniny šk. rok 2023/2024

   Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

   Termín prázdnin

   Začiatok vyučovania po prázdninách

   jesenné

   27. október 2023

   (piatok)

   30. október – 31. október 2023

   2. november 2023

   (štvrtok)

   vianočné

   22. december 2023

   (piatok)

   23. december 2023 7. január 2024

   8. január 2024

   (pondelok)

   jarné

   1. marec 2024

   (piatok)

   4. marec 8. marec 2024

   11. marec 2024

   (pondelok)

   veľkonočné

   27. marec 2024

   (streda)

   28. marec 2. apríl 2024

   3. apríl 2024

   (streda)

   letné

   28. jún 2024

   (piatok)

   1. júl – 1. september 2024

   2. september 2024

   (pondelok)

   2  Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl  

   Podľa § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 11 a 12 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl (Testovanie 9), na ktorom sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. Na Testovaní 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a tanečných konzervatórií s  osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na  vzdelávanie v strednej škole z  ôsmeho ročníka základnej školy.  

   Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl (Testovanie 9) sa uskutoční v termínoch podľa Tabuľky 2.

   Tabuľka 2

   Prehľad termínov Testovanie 9 (T9) v školskom roku 2023/2024

   Testovanie

   Termín

   Predmet

   T9  riadny termín

   20. 3. 2024 (streda)

   matematika, slovenský jazyk a literatúra

   T9 náhradný  termín

   4. 4. 2024  (štvrtok) 

   matematika, slovenský jazyk a literatúra

   2.1  Testovanie 9 

   1. Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, Tabuľka 2.  
   2. Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.
   3. Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13. – 30. november 2023.  
   4. Informácie o Testovaní 9:  https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

    

   3  Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy  a termíny zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

   Podľa § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z., určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

   Tabuľka 3 

   Prehľad termínov konania prijímacích skúšok na stredné školy na školský rok 2024/2025 – gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

   Odbory vzdelávania

   Prvý termín

   Druhý termín

   overenie špeciálnych schopností, zručností  a nadania

    

   v prípade potreby vzhľadom na

   počet uchádzačov aj

    

   v prípade potreby vzhľadom na

   počet uchádzačov aj

   vyžaduje sa

   29. apríl 2024

   30.      apríl       2024

   a 26. apríl 2024

   9. máj 2024

   10.      máj        2024

   a 13. máj 2024

   nevyžaduje sa

   2. máj 2024

   3. máj 2024

   6. máj 2024

   7. máj 2024

   Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

   Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

   Stredné športové školy

   Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach.  

   Tabuľka 4

   Prehľad termínov na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania  na stredných športových školách

   Fáza

   Termín

   1 . overenie športového nadania

   25. marec  19. apríl 2024  pre všetky druhy športov

   2. overenie zdravotnej spôsobilosti

   1. termín – 29. apríl 2024

   v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj

   30. apríl 2024 a 26. apríl 2024

   2. termín – 9. máj 2024

   v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj

   10. máj 2024 a 13. máj 2024

    

   Ďalší termín 

   Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.  

   Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).  

   Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

   Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo  zákona č. 182/2023 Z. z.

   V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu. Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia. 


   Viac: 26476.pdf