• 2022/2023

  •       

   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY K PRIEBEHU ŠKOLSKÉHO ROKA

   1  Organizácia školského roka 

   (§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

   1.1  Obdobie školského vyučovania 

   1. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).  Školské  vyučovanie  v  prvom  polroku  školského  roka  sa  končí  31.  januára  2023 (utorok). 
   2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína  1. februára 2023 (streda)  a končí sa 30. júna 2023 (piatok). 

   1.2  Školské prázdniny 

   Termíny  školských  prázdnin  (okrem  materských  škôl)  v  školskom  roku  2022/2023  sú  uvedené  v Tabuľke 1. 

    

   Tabuľka 1

   Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

    

   2  Celoslovenské testovania žiakov základných škôl 

   (§ 155 zákona č. 245/2008 Z. z.) 

   Celoslovenské testovania žiakov základných škôl sa uskutočnia v termínoch podľa Tabuľky 2. 

    

   Tabuľka 2

   Prehľad termínov Testovanie 5 (T5) a Testovanie 9 (T9) 2023

   Testovanie

   Termín

   Predmet

   T5

   17 . 5. 2023 (streda)

   matematika, slovenský jazyk a literatúra

   T9

   riadny termín

   22. 3. 2023 (streda)

   matematika, slovenský jazyk a literatúra

   T9

   náhradný

   termín

   4. 4. 2023  (utorok)

   matematika, slovenský jazyk a literatúra

    

    

   2.1  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5)

   1. Testovanie  žiakov  sa  uskutoční  vo  všetkých  základných  školách  SR  z  predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským)  a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).
   2. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 
   3. Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

   2.2  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9)

   1. Testovanie  žiakov  sa  uskutoční  z  predmetov  matematika,  slovenský  jazyk  a  literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách  s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách  s vyučovacím jazykom ukrajinským).
   2. Testovania  sa zúčastnia všetci  žiaci  9.  ročníka  ZŠ  a 4.  ročníka  gymnázií  s  osemročným vzdelávacím  programom  vrátane  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami,  okrem  žiakov  vzdelávaných  podľa  vzdelávacích  programov  pre  žiakov s mentálnym postihnutím.
   3. Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

    

   2.3  Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ 

   (§ 58 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

   1. MŠVVaŠ SR zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov.  Informácie o testovaní sú zverejnené na https://www.testovanieziakov.sk/stranka/vseobecne-informacie.
   2. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť  v  termíne  od  6.9.2022  do  28.10.2022  vo  všetkých  základných  školách  v  SR  okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2022. Súbor testov  je  pre  oba  ročníky  rovnaký.  Metodické  pokyny  pre  testovanie,  batéria  testov, postupy  a  súvisiace  inštruktážne  videá  sú  verejne  dostupné  na  stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.
   3. Po  uzatvorení  celoslovenského  testovania  pohybových  predpokladov  bude  možné  v januári 2023 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu,  aké  sú  pohybové  predpoklady  žiaka  a  na  akej  úrovni  sa  žiak  nachádza  v  jednotlivých  motorických  testoch  vo  vzťahu  k  ostatnej  populácii  vo  svojej  vekovej kategórii. 
   4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá  Národné  športové  centrum.  Za  organizačné  zabezpečenie  testovania  je zodpovedný riaditeľ školy.