• Výchovný poradca

   • Mgr. Lenka Štinčíková (stincikova@zshlboka.sk)

     

    Výchovný poradca plní úlohy výchovného poradenstva spravidla v spolupráci s triednymi učiteľmi, poskytuje im pomoc pri práci so žiakmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami a osobnostnými problémami, so sociálne znevýhodnenými žiakmi či so žiakmi intelektovo-nadanými a talentovanými. Monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti.

     

    Výchovný poradca spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, s učiteľmi a podporným tímom školy, podieľa sa na realizácií preventívnych aktivít pre žiakov, poskytuje konzultačnú a informačnú pomoc žiakom, rodičom a učiteľom.

     

    Výchovný poradca na ZŠ Hlboká cesta je súčasťou podporného tímu ktorého členmi sú školské psychologičky, špeciálna pedagogička a asistenti učiteľa a úzko s tímom spolupracuje pri riešení jednotlivých problémových situácií v triedach či v súvislosti s konkrétnym problémom žiaka/žiačky.

     

    V prípade potreby konzultácie a poradenstva mi napíšte na hore uvedenú mailovú adresu.