• Komunikačný manuál

   • Náš školský komunikačný manuál slúži k vzájomnej efektívnej komunikácii. Rýchlo a prehľadne vám pomôže pri zorientovaní sa v konkrétnych situáciách. Nájdete v ňom všetky potrebné informácie - koho, kedy a akým spôsobom osloviť; všetky dôležité dokumenty, manuály, vzory tlačív, potvrdenia, žiadosti a oznámenia.

     

    Informácie pre rodiča

    Rodičia prvákov počas adaptačného obdobia, ktoré trvá do 15. septembra, môžu vstúpiť až do triedy, ktorú navštevuje ich dieťa.

     

    1. Potvrdenia a žiadosti 

    Potvrdenia a žiadosti vybavuje Bsc. Lenka Gudiaková (sekretariát riaditeľa školy)

    Kontakt:                      sekretariat@zshlboka.sk

    +421 911 810 661

    Úradné hodiny:           PON – ŠTV 7:30 – 15:00; PIA 7:30 – 12:00

     

    1. Štúdium v zahraničí

     

    1. Žiadosti rodičov, ktoré rieši triedny učiteľ:

     

    Žiadosti nájdete v časti o škole - žiadosti

     

    1. Oznámenia rodičov, ktoré rieši triedny učiteľ:
    • Oznámenie o kúpeľnej liečbe,
    • Oznámenie o vyučovaní v základnej škole pri zdravotnom zariadení,
    • Oznámenie o zákaze cvičenia na hodinách TSV z dôvodu rekonvalescencie.

     

    1. Prihlášky na stredné školy a osemročné gymnáziá

    Všetky informácie k prihláškam poskytuje kariérový poradca Mgr. Nikola Piteková

    Kontakt:          pitekova@zshlboka.sk

                            +421 948 790 280

    Úradné hodiny:           PON – UTO 7:30 – 14:00; STR 7:30 – 12:00

     

    1. Škola v prírode, viacdňové exkurzie

    Vybavuje triedny učiteľ:

    • Informovaný súhlas od rodiča,
    • Vyhlásenie o bezinfekčnosti
    • Potvrdenie od lekára
    • Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa.

    Dokumenty Vám budú doručené pred uskutočnením akcie. 

     

    1. Školský klub detí (ŠKD)

    Vybavuje vedúca vychovávateľka Mgr. Judita Halásová.

    Kontakt: halasova@zshlboka.sk

    Všetky informácie sú na hlavnej stránke školy v hornom menu >>> ŠKD.

        

    1. Školská jedáleň

     Vybavuje vedúca školskej jedálne Adriana Hrdličková.

     Kontakt:                    jedalen@zshlboka.sk

    +421 911 423 292

    Úradné hodiny:           PON – ŠTV 7:30 – 14:00; PIA 7:30 – 12:00

     Všetky informácie sú na hlavnej stránke školy v hornom menu >>> Školská jedáleň.

     

    1. Konzultačné hodiny
    • riaditeľ školy – Mgr. Michal Drgáň

    Kontakt:                     riaditel@zshlboka.sk 

    +421 911 810 661

    Úradné hodiny:           PON – PIA 7:30 – 14:00 (po dohode mailom/cez Edupage)

     

    • zástupkyňa školy – Mgr. Beata Kuková,

    Kontakt:                     zastupkyna@zshlboka.sk      

    +421 911 810 661

    Úradné hodiny:           PON – PIA 7:30 – 14:00 (po dohode mailom/cez Edupage)

     

    • konzultačné hodiny učiteľov – individuálne po prihlásení do Edupage, v časti Komunikácia (ľavé menu) >>> Konzultačné hodiny.

     

    Informácie pre učiteľa:

    1. Koordinátori pracovných skupín
    • I. stupeň – Mgr. Dominika Čierna
    • FINQ – PaedDr. Slavomíra Prepilková
    • MATEMATIKA – Mgr. Igor Gosiorovský
    • FYZIKA – Ing. Dáša Gajdošíková 
    • BIOLÓGIA – Mgr. Anna Pasternáková
    • CHÉMIA – Mgr. Bibiana Konečná 
    • SLOVENSKÝ JAZYK – Mgr. Jana Mišuttová
    • NEMECKÝ JAZYK – Ing. Renata Rabelová
    • ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Lenka Štinčíková
    • GEOGRAFIA – Mgr. Iveta Čekanová
    • TELESNÁ VÝCHOVA – Mgr. Iveta Čekanová
    • DEJEPIS – Mgr. Michaela Šírová, MBA.
    • kariérny poradca – Mgr. Nikola Piteková
    • koordinátor výchovného poradenstva – Mgr. Lenka Štinčíková
    • sklad učebníc pre 1. stupeň – Mgr. Lujza Mečiarová
    • sklad učebníc pre 2. stupeň – Mgr. Eva Popíková

     

    1. Škola v prírode, viacdňové exkurzie

         Koordinuje triedny učiteľ.

     

    1. Kabinety a školská knižnica
    • vedúca kabinetov pre 1. stupeň – Mgr. Katarína Fajnorová
    • vedúca kabinetu fyziky – Ing. Dáša Gajdošíková 
    • vedúci kabinetu matematiky – Mgr. Igor Gosiorovský
    • vedúci kabinetu chémie – Mgr. Bibiana Konečná 
    • vedúca kabinetu anglického jazyka – Mgr. Lenka Štinčíková
    • vedúca kabinetu dejepisu – Mgr. Beata Kuková
    • vedúca kabinetu slovenského jazyka a literatúry – Mgr. Jana Mišuttová
    • vedúca kabinetu telesnej výchovy – Mgr. Iveta Čekanová
    • vedúca kabinetu ŠKD –  Anna Igondová,
    • vedúca kabinetu nemeckého jazyka – Mgr. Renata Rabelová
    • vedúca kabinetu biológie – Mgr. Anna Pasternáková,
    • vedúca kabinetu geografie – Mgr. Iveta Čekanová,
    • školská knižnica – Mgr. Alena Pešinová,

    Zapožičanie pomôcok konzultovať s vedúcou/vedúcim kabinetu.

     

    1. Nahlasovanie chýb IKT

    Vybavuje Mgr. Igor Gosiorovský, gosiorovsky@zshlboka.sk

     

    1. Nahlasovanie opráv a porúch

                 Vybavuje  školník cez Edupage – Peter Matejík.

     

    Ako komunikovať

    Efektívna komunikácia je jediným kľúčom k riešeniu medziľudských problémov, nedorozumení či nesprávnych dohadov. 

    Je potrebné dodržiavať všeobecné zásady:

    • komunikovať zdvorilo, s rešpektom a úctou, vecne, ale nezabúdať na empatiu,
    • komunikovať cez Edupage a školský e-mail, osobne v rámci konzultačných hodín,
    • učiteľ odpovedá na správy od rodičov: Po – Pi od 14.00 hod. do 15.30 hod.,
    • dodržať postupnosť pri riešení situácie – najskôr osloviť učiteľa daného predmetu, potom triedneho učiteľa, špeciálneho pedagóga či psychológa a až nakoniec vedenie školy,
    • uviesť celé meno žiaka a triedu (najmä, ak má rodič iné meno ako dieťa),
    • učiteľ si vedie písomné záznamy z konzultácií, podpísané všetkými prítomnými.

     

    Komunikácia na úrovni: učiteľ – žiak – rodič

    Je potrebné dodržiavať zásady:

    • osloviť vždy najskôr učiteľa daného predmetu,
    • jasne určiť cieľ konzultácie,
    • určiť postup riešenia,
    • komunikovať, kým sa problém nevyrieši.

     

    Komunikácia na úrovni: učiteľ – triedny učiteľ

    Je potrebné dodržiavať zásady:

    • Obe strany využívajú osobnú a e-mailovú formu komunikácie.
    • Učiteľ daného predmetu zapíše problém týkajúci sa nesplnenia úlohy či nepripravenosti na vyučovanie do elektronickej žiackej knižky.
    • V prípade opakovanej nepripravenosti na vyučovanie informuje triedneho učiteľa a spoločne zvolia postup nápravy.
    • V prípade výchovného problému učiteľ osloví triedneho učiteľa s cieľom hľadať cestu nápravy a spoločne zvolia postup (kontakt s výchovným poradcom, školským psychológom, zákonným zástupcom) ako nežiaduce správanie eliminovať.

     

    Komunikácia na úrovni: učiteľ (triedny učiteľ) – rodič

    Je potrebné dodržiavať zásady:

    • telefonický rozhovor s triednym učiteľom – v rámci konzultačných hodín učiteľa,
    • osobné stretnutie s rodičmi žiaka – pozvanie na konzultácie napr. ohľadom správania, prospechu žiaka a pod. Pri osobnom rozhovore je potrebné na oboch stranách konkretizovať problém a určiť postup riešenia. V prípade potreby sa vypracuje záznam zo stretnutia,
    • v prípade e-mailovej komunikácie je potrebné rešpektovať pracovný čas a konzultačné hodiny učiteľa,
    • možnosť komunikácie aj cez správy v Edupage,
    • zadávanie neprítomnosti žiaka cez Edupage,
    • triedny aktív – využívať systém čo najpresnejšieho harmonogramu osobných konzultácií (napr. 7 minút – rodič), z dôvodu vyhnutia sa dlhých čakacích dôb, ktoré môžu byť pre rodiča demotivujúce. V prípade potreby dlhšej konzultácie sa vzájomne dohodne individuálne stretnutie.

     

    Komunikácia na úrovni: triedny učiteľ – výchovný poradca – špeciálny pedagóg – školský psychológ – rodič

    1. Výchovný poradca – Mgr. Lenka Štinčíková, stincikova@zshlboka.sk vybavuje:
    • súhlas rodičov na spoluprácu s výchovným poradcom,
    • formulár pre triedneho učiteľa, ktorý v prípade problému so žiakom (triedou) môže vyplniť a odoslať výchovnému poradcovi. Na základe závažnosti problému výchovný poradca poskytne radu, prípadne konzultáciu či stretnutie s rodičom.

     

    1. Špeciálny pedagóg Mgr. Kamila Trévaiová, trevaiova@zshlboka.sk:
    • odporúča, ako postupovať, ak sú u dieťaťa podozrenia na poruchy učenia,
    • vybavuje súhlas rodičov na spoluprácu so špeciálnym pedagógom,
    • spracúva Všeobecné odporúčania pri práci s deťmi s poruchami učenia (dyslexiou, dyskalkúliou, dysortografiou a pod.),
    • dôležitá je spolupráca a komunikácia: žiak – triedny učiteľ – vychovávateľ – rodič, odborná pomoc v rámci školy je dôležitá a pomáha pri riešení výchovných aj vzdelávacích problémov.

     

    1. Školské psychologičky  - Mgr. Stanislava Škraková (STR-PIA) a Mgr. Nikola Piteková (PON – STR) vybavujú:
    • súhlas rodičov na spoluprácu so školským psychológom,
    • odporúčanie pre rodiča na spoluprácu so školským psychológom alebo na psychologické vyšetrenie.

     

    Komunikácia na úrovni: pedagogický asistent – učiteľ – triedny učiteľ

    Je potrebné dodržiavať zásady:

    • Asistent je informovaný o pláne a priebehu výučby na hodine, aká je jeho úloha na hodine.
    • Pedagóg rešpektuje odporúčania asistenta; je oboznámený s individuálnym výchovným plánom žiaka.
    • Pedagóg môže požiadať asistenta o výpomoc s materiálno-organizačným zabezpečením hodiny.

     

    Komunikácia na úrovni:  pedagogický asistent – špeciálny pedagóg – vedenie školy

    Je potrebné dodržiavať zásady:

    • Asistenti majú pravidelnú poradu so špeciálnym pedagógom raz za týždeň počas veľkej prestávky.
    • Individuálna komunikácia medzi asistentmi a špeciálnym pedagógom prebieha nepretržite a zohľadňuje aktuálne potreby a stav žiakov.

     

    Komunikácia na úrovni: pedagogický asistent – rodič

    Je potrebné dodržiavať zásady:

    • Asistent komunikuje s rodičom vo svojom pracovnom čase a po vzájomnej dohode využíva všetky dostupné komunikačné prostriedky (telefón, online komunikáciu, SMS a pod.).
    • Rodič žiaka informuje asistenta o všetkých dôležitých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na školský výkon žiaka.
    • Vo veľmi špecifických prípadoch môže po vzájomnej dohode prebiehať komunikácia medzi rodičom a asistentom aj mimo pracovný čas. Takáto komunikácia musí byť akceptovaná oboma stranami a nesmie byť vynucovaná ani z jednej z komunikačných strán.

     

    Aktualizácia: 16.01.2023