Poplatky za ŠKD

  • Príspevok na činnosť školského zariadenia

   • Na činnosť školského zariadenia je zákonný zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou 40 EUR.
   • Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy druhé nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (za toto dieťa) znížená o 12 EUR. T.j zákonný zástupca uhrádza za druhé dieťa sumu 28 EUR.
   • Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (tretie a ďalšie dieťa) znížená o 20 EUR. T.j zákonný zástupca uhrádza za tretie a ďalšie dieťa sumu 20 EUR.
   • V septembri je potrebné uhradiť príspevok na činnosť školského zariadenia do 11. septembra 2023.
   • V ďalších mesiacoch sa príspevok na činnosť školského zariadenia uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci. (Príklad: za mesiac október zákonný zástupca uhradí príspevok do 25. septembra, za november do 25. októbra atď.) bankovým prevodom na číslo účtu školy:  

    

   IBAN:    SK61 0200 0000 0016 5720 7959

    

   • Platbu je možné zrealizovať prostredníctvom internet bankingu, alebo priamo cez konto EduPage v sekcii Platby, prostredníctvom platobného systému Viamo. V oboch prípadoch je povinné zadať variabilný symbol k platbe a poznámku v tvare Meno a priezvisko žiaka, trieda. (Príklad: Ján Mrkvička, 3.B). 
   • Ak rodič odhlási svoje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku.

    

    

    

    

    

   Aktulizované 01.09.2023

    

   vzn_2023_001.pdf