Poplatky za ŠKD

  • Príspevok na činnosť školského zariadenia

   1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského zariadenia je zákonný zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou 40 EUR.
   2. Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.
   3. Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy druhé nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (za toto dieťa) znížená o 12 EUR (platí 28 EUR).
   4. Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (tretie a ďalšie dieťa) znížená o 20 EUR (platí 20 EUR).

    

   IBAN:    SK61 0200 0000 0016 5720 7959

    

   • Platbu je možné zrealizovať prostredníctvom internet bankingu, alebo priamo cez konto EduPage v sekcii Platby, prostredníctvom platobného systému Viamo. V oboch prípadoch je povinné zadať variabilný symbol k platbe a poznámku v tvare Meno a priezvisko žiaka, trieda. (Príklad: Ján Mrkvička, 3.B). 
   • Ak rodič odhlási svoje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku.

    

    

    

    

    

   Aktulizované 01.03.2023

    

   vzn_2023_001.pdf