Novinky

    • Usmernenie k realizácií výchovno vzdelávacieho procesu
     • Usmernenie k realizácií výchovno vzdelávacieho procesu

     • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

                                                                                                                            Bratislava 29.09.2020

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

    • Voľby do Rady školy, opakované voľby
     • Voľby do Rady školy, opakované voľby

     • Vážení rodičia,

      termín opakovaných volieb do Rady školy za zástupcov rodičov bol stanovený na deň 24.09.2020 od 14:00 do 19:00 hod. Pri týchto voľbách sa podmienka nadpolovičnej väčšiny všetkých oprávnených voličov nevyžadovala.

      Volebná komisia oznamuje, že opakované voľby do Rady školy boli úspešné. Na voľbách sa mohlo zúčastniť 541 oprávnených voličov, zúčastnených bolo 110 a volebná komisia sčítala 368 platných hlasov navrhnutých kandidátov.

      Následne blahoželáme týmto zvoleným rodičom:

      1. Roman Neuschl (79 hlasov)
      2. Petra Ďurčeková (59 hlasov)
      3. Katarína Touquet Jaremová (42 hlasov)
      4. Zuzana Bzdúšková (40 hlasov)

      Milí rodičia, ďakujeme, že ste prišli podporiť a voliť Vašich kandidátov.

      Vážení kandidáti, želáme Vám úspešné a kooperatívne funkčné obdobie.

       

      Volebná komisia do Rady školy 2020/2021

     • Deutscher Tag

     • ,,Deutscher Tag / Nemecký deň“ – 17.9.2020

      Ako je to už dobrým zvykom sa tento rok konala dňa 17.9.20, na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, akcia s názvom ,,Deutscher Tag / Nemecký deň“, na ktorej sa zúčastnili aj naše pani učiteľky, ktoré na našej škole vyučujú nemecký jazyk. Cieľom tohto podujatia bolo prízvukovať širokej verejnosti dôležitosť znalosti nemeckého jazyka ako jazyka hlboko zakoreneného v samotnej histórii Bratislavy, nášho hlavného mesta. Účinkujúci kládli dôraz aj na uchovávanie milých nemeckých tradícií, ktoré môžu predstavovať aj istú formu motivácie pre mladú generáciu učiť sa práve nemecký jazyk.

      Medzi vystupujúcich rečníkov patril aj pán župan Bratislavského samosprávneho kraja – pán Droba, starostka mestskej časti Staré mesto – pani Aufrichtová, nemecká veľvyslankyňa – pani Barbara Wolf, vedúca Karpatsko- nemeckého spolku za Bratislavu – pani Judita Kubincová a vedúci Karpatsko- nemeckého spolku zastrešujúci Slovenskú republiku – pán Ondrej Pӧss. Celú akciu moderoval zástupca Goetheho inštitútu – pán Michal Hvorecký.

      Akciu sprevádzali aj milé rozhovory medzi účinkujúcimi a publikom a inak neučinili ani naše pani učiteľky. Pevne veríme, že sa celá pandemická situácia upokojí a budeme môcť na tejto akcii budúci rok opäť prezentovať našich šikovných žiakov prostredníctvom príspevku na kultúrnom programe. Tešíme sa o rok!

    • Voľby do Rady školy
     • Voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      termín volieb do Rady školy za zástupcov rodičov bol stanovený na deň 22.09.2020 o 16:00 hod. Mandátová komisia zistila, že počet zúčastnených voličov nebol dosiahnutý nadpolovičnou väčšinou všetkých oprávnených voličov.

      Následne riaditeľka školy vyhlásila opakovanú voľbu na deň 24.09.2020 (štvrtok) od 14:00 - 19:00 hod. Pri opakovaných voľbách sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      Milí rodičia, veríme, že prídete v hojnom počte podporiť Vašich kandidátov:

      1.   Zuzana Bzdúšková

      2.   Petra Cupaníková

      3.   Jana Čaprnková

      4.   Darina De Jaegher

      5.   Petra Ďurčeková

      6.   Oľga Jackovičová

      7.   Roman Neuschl

      8.   Andrea Rybárová

      9.   Lenka Sattyová

      10. Martina Štefániková

      11. Katarína Touquet Jaremová

      Ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu.

      S pozdravom
      volebná komisia do Rady školy

    • Voľby do Rady školy
     • Voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia, milí kolegovia,

      blíži sa ukončenie funkčného obdobia Rady školy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Poslanie, funkciu a úlohy Rady školy určuje Zákon 596/2003 Z. z., Vyhláška 291/2004 Z. z., Vyhláška 230/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      Prípravami volieb do budúcej Rady školy sa zaoberala Rada školy na svojom zasadnutí dňa 16. 9. a Rada rodičov dňa 17. 9. 2020. Na týchto stretnutiach sme spoločne pripravili nasledovný plán volieb do Rady školy za rodičov:

      - rodičia zašlú  návrhy (meno a priezvisko rodiča, trieda) na kandidátnu listinu rodičov na mailovú adresu sekretariat.zshlboka@gmail.com. Všetci rodičia budú oslovení prostredníctvom triednych dôverníkov a zároveň prostredníctvom webstránky školy a mailom. Kandidát musí s návrhom súhlasiť.

      • škola vytvorí na základe návrhov rodičov kandidátnu listinu na voľby do Rady školy za rodičov,
      • voľby do Rady školy za rodičov sa uskutočnia 22. 9. 2020 (utorok) o 16. h v spoločenskej miestnosti školy, oprávneným voličom je zákonný zástupca žiaka (otec, matka),
      • Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
      • V prípade opakovaných volieb sa tieto uskutočnia 24. 9. 2020 (štvrtok) od 14. – do 19. hodiny.

      Milí rodičia žiakov našej školy, všetkým vám týmto dávame priestor na vyjadrenie. Vaše návrhy na kandidátnu listinu očakávame do pondelka 21. 9. 2020 do 14. hodiny.

       

      Voľby do Rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy sa uskutočnia osobitne.

       

       

    • Rozhodnutie riaditeľky školy
     • Rozhodnutie riaditeľky školy

     • Vážení rodičia, pedagógovia, žiaci,

      na základe návrhu udeliť riaditeľské voľno (RV) bola spustená anketa pre pedagógov, rodičov i žiakov na webstránke školy v termíne od 4. 9. - do 9. 9. 2020. Výsledok ankety je, že 78,2 účastníkov hlasovalo za udelenie RV.

      Následne ste sa vyjadrovali všetci rodičia na stretnutiach rodičov dňa 10. 9. 2020, kedy ste návrh na udelenie RV schválili.

      Na základe uvedeného Vám oznamujem, že na deň 14. 9. 2020 udeľujem riaditeľské voľno.

      Vyučovanie začne opäť dňa 16. 9. 2020 podľa plánu a rozvrhu zverejneného na webovej stránke školy.

      Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem príjemne strávený čas v kruhu svojej rodiny.

      Adriana Šišková
      riaditeľka školy

    • Milí rodičia,
     • Milí rodičia,

     • Milí rodičia,

      Poobedný krúžok angličtiny „Deti, poďte k nám“, ak situácia dovolí, tento školský rok bude pokračovať pre 2. a 3. ročník.

      Termíny sa prispôsobia pevnému rozvrhu. Hneď ako budeme vedieť, Vám pošlem prihlášky.

      Verím, že sa čoskoro vidíme s detičkami.

      Danka Janotová

     • Nová anketa

     • V uplynulých dňoch mi položili otázku, či ako riaditeľka školy plánujem udeliť riaditeľské voľno na pondelok14. 9., keďže v utorok nasleduje sviatočný deň voľna 15. 9.

      Skôr, ako rozhodnem, obraciam sa na vás, milí rodičia, kolegovia i žiaci s anketou prostredníctvom nášho komunikačného kanálu EduPage. Na anketovú otázku:

      "V pondelok 14. 9. 2020 by som prijal riaditeľské voľno, aby sme ako rodina využili tento deň spolu a súčasne si predĺžili víkend s nadchádzajúcim sviatkom 15. 9.", môžete odpovedať:

      - určite áno,

      - skôr áno,

      - skôr nie,

      - určite nie.

      Anketa potrvá do 9. 9. 2020 do 12. hodiny. Ďakujem vám všetkým za zapojenie sa do ankety, zaujíma ma váš názor.

    • Milí žiaci, vážené kolegyne a kolegovia.
     • Milí žiaci, vážené kolegyne a kolegovia.

     • Dobré ráno, Základná škola Hlboká!

      Pozdravuje Vás vaša riaditeľka. Všetkých Vás srdečne vítam v novom školskom roku 2020/21.

      Je výnimočný! Výnimočný z viacerých dôvodov. Začíname výnimočný školský rok, vo výnimočnom roku, dnes je výnimočne pekne po včerajšom upršanom dni. Možno ste si obliekli výnimočné šaty a výnimočne ste sa tešili na svojich spolužiakov a pani učiteľku alebo pána učiteľa. A ja výnimočne teraz použijem čísla.

      Vítam našich prváčikov v I.A - 24 žiakov a v I.B - 22 žiakov a 24 nových žiakov v II. až IX. ročníku a vás všetkých v 16 triedach. Rovnako srdečne vítam na pôde našej školy nových zamestnancov, nové pani učiteľky ­ Máriu Hanckovú, Janu Springer, Katarínu Gemeranovú, Luciu Seleckú, Marcelu Zlackú, ako aj vychovávateľky Silviu Zatkalíkovú a Beátu Arpášovú. Tím nepedagogických zamestnancov posilnili Ing. Katarína Masarovičová a Peter Matejík. Prajeme im v našej škole veľa úspechov.

      Cesta, ktorú máš pred sebou je tvoja cesta, nemôžeš ju vymeniť za inú. Nikto ňou nešiel tak, ako ňou pôjdeš ty. Ale nemusíš sa báť. Nebudeš na nej sám.

      Buduješ si svoju značku, na ktorú budú hrdí aj Tvoji rodičia a spoločne budujeme značku našej školy. Modernú, zaujímavú pre žiakov aj učiteľov. Školu, ktorej základom je tímová práca a spolupráca, v ktorej platia jasné pravidlá. Máme prísľub od pána ministra, že sa bude s celým tímom snažiť o lepšie postavenie učiteľov, približovať sa k modernému školstvu, o víziu mať zo školstva také prostredie, v ktorom by sme boli všetci radi a spolu.

      História našej budovy začala pred 120 rokmi, vtedy sa tu s láskou starali o siroty v sirotinci pod názvom   Máriina ochrana. Aj dnes sa vám, milí žiaci, chceme s láskou venovať, chrániť vás a viesť k výborný výsledkom. Dodržiavajme všetky predpísané hygienické predpisy a opatrenia v čase ohrozenia Corony. Nech sa nám spoločne darí počas celého školského roka 2020/21. To vám všetkým zo srdca prajem!

      Príhovor do rozhlasu na začiatok školského roka 2020/21

      Mgr. Adriana Šišková
      riaditeľka školy

    • Prehľad krúžkov v školskom roku 2020/2021
     • Prehľad krúžkov v školskom roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci !


      V tomto školskom roku si opäť prevezmete vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na Vaše záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity, poukaz však odovzdá len jednej z nich a to podľa vlastného uváženia.


      Veríme, že si z nasledovnej ponuky krúžkov vyberiete tie, ktoré naplnia Váš voľný čas:

       

      • Historický, 5. – 6. ročník
       Mgr. Beata Krňanová, Mgr. Emília Kubicová,
      • Vzdelávanie plus, 9. ročník
       Mgr. Beata Krňanová, Mgr. Emília Kubicová,
      • Prvá pomoc, 2. stupeň
       Mgr. Denisa Kurusová,
      • Turisticko-športový, 4. A
       Mgr. Dominika Čierna, Mgr. Judita Halásová,
      • Turisticko-športový, 4. B
       Mgr. Daniela Krupová, Mgr. Annamária Rukavicová,
      • Spevácky, 1. aj 2. stupeň
       Mgr. Dana Sihelská,
      • Tieňové divadlo, 1. stupeň
       PaedDr. Jana Springer,
      • Divadlo, 1. stupeň
       Mgr. Mária Hancková,
      • Hudobno-pohybové hry, 1. stupeň
       Mgr. Jana Burcinová,
      • Redakčný,  2. stupeň:
       Mgr. Jana Mišuttová,
      • Kreatívna nemčina
       Ing. Renata Rabelová,
      • Table Manners
       Mgr. Kristína Gernátová,
      • Matematika inak, 8. A
       Mgr. Igor Gosiorovský,
      • Remeslo na našej škole, ŠKD
       Mgr. Judita Halásová.

      ​​​​​​​Kontakty na vedúcich krúžkov nájdete v hlavnom menu Žiaci a rodiča >>> Zamestnanci

    • Sme tam aj my, ako jediná štátna základná škola v Bratislave.
     • Sme tam aj my, ako jediná štátna základná škola v Bratislave.

     • Do škôl mieri projekt, pomocou ktorého sa majú žiaci finančne vzdelávať bez toho, aby im pribudol nový predmet. Program FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne je založený na tom, aby sa finančná kultúra rozvíjala na už existujúcich predmetoch. Prvý vstupný test programu absolvovalo približne 2400 slovenských žiakov. (tasr)

     • Milí rodičia, spolupracovníci a priatelia!

     • na začiatku školského roka vás srdečne pozdravujem a vyjadrujem presvedčenie, že v novom školskom roku 2020/21 začneme výbornú spoluprácu v prospech našich detí. S našimi učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy sme naštartovali nový začiatok a plánujeme úzko spolupracovať aj s vami. Ako novinku sme pripravili Komunikačný manuál, ktorý vám je k dispozícii na webovej stránke a stane sa vaším sprievodcom. Nájdete v ňom usmernenie na koho sa obrátiť a akým spôsobom riešiť vaše otázky a problémy.

      Našu spoluprácu začneme stretnutím so zástupcami rodičov v jednotlivých triedach, na ktoré vás srdečne pozývame. Uskutoční sa online v prostredí ZOOM dňa 9. 9. 2020 (streda) o 18. h. Pozvánku na toto stretnutie dostanú pozvaní rodičia mailom.

      S vďakou
      Adriana Šišková

    • Oznam
     • Oznam

     • Aktualizovali sme modul Organizácia školského roka. Aktuálne informácie o prevádzke, organizácii a vnútorný poriadok školy v čase od 1.9.2020 do 14.9.2020 zobrazíte kliknutím na odkaz nižšie.

    • Opatrenie ÚVZ SR
     • Opatrenie ÚVZ SR

     • Zmena opatrenia k noseniu rúšok od 2. septembra:

      Opatrenie bude platiť 2 týždne, to znamená: od 2. septembra 2020 od 06:00 do 14. septembra 2020 18:00.

      Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u:

      • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (ak tieto deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie jednoznačne odporúčame)

      Vypúšťajú sa nasledovné výnimky z nosenia rúšok:

      • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

      • žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

      • osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu (K vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali. Táto výnimka bola kedysi stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú a veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane COVID-19. Preto by sme radi povzbudili osoby, ktorých sa doteraz výnimka týkala, aby na toto opatrenie nazerali ako na krok, ktorý má aj ich chrániť počas času nevyhnutného pre pobyt v priestoroch, kde je nosenie rúška povinné a nevnímali túto povinnosť ako záťaž.)

      V opatrení naďalej ostávajú nasledovné výnimky:

      • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

      • účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

      • zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

      Viac ma: http://www.uvzsr.sk/

      Zdroj obrázku: https://lab.online/

     • Prázdninový pozdrav

     • Prázdninový čas sa prehupol na koniec prvej polovice a vy si ho, milí naši žiaci, určite užívate v podobe výletov, turistiky, kúpania a možno len takého leňošenia. Zatiaľ sa naša škola z chodníka Hlbokej ulice tvári, že sa v nej nič nedeje. Opak je však pravdou. Chystáme vám všetko potrebné. Roboty veľa, robotníkov málo :) Ak by ste nám chceli pomôcť s vypratávaním zbytočných vecí, sťahovaním nábytku alebo kosením trávy v našej záhrade, ste vítaní. Stačí zaklopať na školskú bránu hociktorú stredu medzi 9. - 12. hodinou. Spoločne je to lepšie! :):):)