Organizácia ŠKD

   •  

    ORGANIZÁCIA A VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

    Platné od 1.9.2023

     

     

    I. Prevádzka ŠKD a organizácia dňa

     

    • Organizácia prevádzky sa riadi pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré sú obsiahnuté v dokumente Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia
    • Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutoční v ranných hodinách – ranný klub od    7:00 do 7:45 hod. a v popoludňajších hodinách počas pracovných dní, v čase po skončení vyučovania do 17:30 hod.
    • Výchovno – vzdelávacia činnosť bude prebiehať v tých istých triedach ako aj počas doobedňajšieho vyučovania, s výnimkou ranného klubu a zbernej triedy.
    • Výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD bude prebiehať v oddeleniach, ktoré sú nasledovné:
     
    Rozdelenie oddelení

     

    Trieda

    Vychovávateľ

    Tel. číslo

    Email

    1.A

    Mgr. Silvia Polaščin

    0947 968 018

    polascin@zshlboka.sk

    1.B

    Bc. Silvia Zatkalíková

    0948 884 963

    zatkalikova@zshlboka.sk

    2.A

    Mgr. Marek Kamenský

    0947 977 377

    kamensky@zshlboka.sk

    2.B

    Anna Igondová

    0948 774 976

    igondova@zshlboka.sk

    3.A

    Mgr. Judita Halásová

     

    halasova@zshlboka.sk

    3.B

    Bc. Martina Belovová

    0947 979 502

    belovova@zshlboka.sk

    4.A + 4.B

    Mgr. Ľubica Štrbáková

    0948 864 832

    strbakova@zshlboka.sk

     

    Organizácia dňa

     

    7:00 – 7:45                  Ranný klub                

    11:40 – 13:30             Nástup vychovávateľov do oddelení, podľa rozvrhu

    11:40 – 13:30              Obed podľa harmonogramu

    13:30 – 14:00              Oddychová a relaxačná činnosť

    14:00 – 15:30              Pobyt detí vonku (organizované a voľné hry)

    15:30 – 16:00              Olovrant, Didaktické hry, príprava na vyučovanie, odchody detí

    16:00 – 17:30              Individuálne hry podľa výberu detí, odchody detí

     

     

    • Dieťa z klubu môže byť uvoľnené len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
    • Vychovávateľ sa bude riadiť vyplneným harmonogramom dieťaťa. Žiadame Vás, aby ste zmenu v odchodoch písomne hlásili vychovávateľovi. Rodič je povinný vyzdvihnúť svoje dieťa do 17:30 hod.  
    • Vyzdvihnutie dieťaťa funguje prostredníctvom elektronického vrátnika, ktorý je pri vchode do budovy školy (pri lietačkách). Dieťa posielame pripravené dole k pani informátorke, ktorá následne pustí dieťa z budovy školy.
    • V čase od 14:00 do 15:30 môžu byť vychovávatelia s deťmi aj mimo areálu školy, nakoľko sa jedná o čas, ktorý je vyhradený na oddychovú a relaxačnú činnosť a počas tohto času by nemali oddchádzať domov.

     

    II. Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa do školského klubu detí

     

    • Do školského klubu sa prihlasuje spravidla na začiatku školského roka, alebo na začiatku mesiaca , najneskôr však 3 dni pred nástupom do školského klubu. Na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka zákonným zástupcom, môže riaditeľ školy vydať rozhodnutie o prijatie do školského klubu detí.
    • Odhlasovanie dieťaťa zo školského klubu, je potrebné taktiež najneskôr 3dni pred ukončením dochádzky.
    • Prerušenie dochádzky do školského klubu sa vyplňuje v prípade, že dieťa nebude navštevovať školský klub len v určitých mesiacoch.
    • Uhradená suma za školský klub sa nevracia.  

     

    III. Príspevok na činnosť školského zariadenia (príspevok)

     

    • Na činnosť školského zariadenia je zákonný zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou 40 EUR.
    • Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy druhé nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (za toto dieťa) znížená o 12 EUR. T.j zákonný zástupca uhrádza za druhé dieťa sumu 28 EUR.
    • Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (tretie a ďalšie dieťa) znížená o 20 EUR. T.j zákonný zástupca uhrádza za tretie a ďalšie dieťa sumu 20 EUR.
    • V septembri je potrebné uhradiť príspevok na činnosť školského zariadenia do 11. septembra 2023.
    • V ďalších mesiacoch sa príspevok na činnosť školského zariadenia uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci. (Príklad: za mesiac október zákonný zástupca uhradí príspevok do 25. septembra, za november do 25. októbra atď.) bankovým prevodom na číslo účtu školy:  

     

    IBAN:    SK61 0200 0000 0016 5720 7959

     

    • Platbu je možné zrealizovať prostredníctvom internet bankingu, alebo priamo cez konto EduPage v sekcii Platby, prostredníctvom platobného systému Viamo. V oboch prípadoch je povinné zadať variabilný symbol k platbe a poznámku v tvare Meno a priezvisko žiaka, trieda. (Príklad: Ján Mrkvička, 3.B). 
    • Ak rodič odhlási svoje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku. 

     

     IV. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v školskom klube detí

     

    • Organizácia prevádzky sa riadi pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré sú obsiahnuté v dokumente Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia
    • Okrem týchto vyššie spomínaných opatrení však naďalej platí aj nasledovné:

      Dieťa má právo na: 

    • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu 
    • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 
    • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etickej príslušnosti 
    • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 
    • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 
    • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny 
    • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu 
    • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno–vzdelávacích výsledkov    

     

    Dieťa je povinné:  

    • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania 
    • dodržiavať poriadok školského zariadenia 
    • chrániť pred poškodením majetok školy a školského zariadenia 
    • konať tak, aby neohrozovalo svojím správaním bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť iných zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní 
    • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, školského zariadenia 
    • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, školského zariadenia, ktoré sú všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy

    Zákonný zástupca má právo: 

    • vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmu a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etickej príslušnosti 
    • oboznámiť sa s výchovným programom školského zariadenia a poriadkom zariadenia 
    • byť informovaný o výchovných výsledkoch svojho dieťaťa 
    • na poskytovanie poradenských služieb vo výchove svojho dieťaťa 

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:   

    • vytvoriť pre dieťa vhodné podmienky na plnenie si svojich povinností 
    • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom 
    • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno–vzdelávacie potreby 
    • informovať školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných potrebách alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania 
    • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo 
    • oznámiť školskému zariadeniu neprítomnosť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese