Novinky

    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      • Od 3. novembra 2020 žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upravených rozvrhov, ktoré sú zverejnené na EduPage. Online výučba výchovných predmetov, informatiky  a environmentálnej výchovy v tomto období nebude. Žiaci z uvedených predmetov nebudú dostávať žiadne domáce úlohy.
      • Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM - meeting ID a heslá na pripojenie dostane každá trieda prostredníctvom EduPage.
      • Vyučovacia hodina má 40 minút.
      • Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.
      • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa.
      • V prípade, že sa žiak nevie pripojiť z objektívnych príčin – nedostatočné pripojenie na internet, jedno zariadenie pre viacerých užívateľov, bezodkladne informuje učiteľa daného predmetu a dohodne sa s ním na inej forme vyučovania.
      • Žiaci môžu byť hodnotení za aktivitu, písomky a testy budú zadávané primárne za účelom zisťovania porozumenia učiva, môžu byť aj hodnotené.
      • V prípade, že žiak nemá možnosť online vzdelávania, zákonný zástupca bezodkladne kontaktuje vedenie školy, s ktorým si dohodne náhradný spôsob vyučovania.
      • Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania a dodržiavať časový harmonogram vyučovacích hodín.
      • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa.
      • Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas online hodín.
      • Je zakázané robiť akékoľvek zvukové či obrazové záznamy vyučovacích hodín, resp. porád pedagogických zamestnancov bez súhlasu dotknutých strán.
      •  Počas online hodín zapína a vypína mikrofóny žiakov len vyučujúci.
      • Od žiakov sa očakáva samostatná práca. Pri odpisovaní pri on-line testoch, písomných prácach, resp. dištančných domácich úlohách, to bude považované za porušenie školského poriadku.

       

      Držme si palce a najmä zostaňme zdraví :)


      S úctou Igor Gosiorovský, poverený riadením školy

       

     • Nové vedenie

     • Milé kolegyne a kolegovia, vážení rodičia,

      dnes som protokolárne odovzdala funkciu novému riaditeľovi. Pani starostka poverila riadením Základnej školy na Hlbokej ceste 4 v Bratislave od 1. novembra 2020 Mgr. Igora Gosiorovského.

      Kontakt:

      gosiorovsky.zshlboka@gmail.com
      č. tel.: 0902 702 702

      Želám novému pánovi riaditeľovi veľa síl a úspechov vo svojej práci.

      S úctou

      Mgr. Adriana Šišková

       

    • Karanténa v jednej triede do 31. 10. 2020
     • Karanténa v jednej triede do 31. 10. 2020

     • Vážení rodičia,

      RÚVZ dáva do karantény žiakov 9. ročníka a dotknutých učiteľov.

      RÚVZ nariaďuje dodržiavať tieto pokyny:

      • karanténa žiakov a dotknutných učiteľov trvá do 31. 10. 2020,
      • zdržiavať sa doma,
      • sledovať svoj zdravotný stav,
      • v prípade príznakov choroby kontaktovať svojho lekára.

      Prosím Vás o dodržiavanie pokynov epidemiológov a RÚVZ. Informácie sú aj na webe školy. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
      Želám skoré uzdravenie nášmu chorému žiakovi a Vám všetkým pevné zdravíčko.
      Ďakujem Vám za spoluprácu, vážim si Vašu ochotu a pochopenie, ako aj spoluprácu a nasadenie pedagógov.

      S úctou
      Adriana Šišková

     • Rozlúčka

     • Milí žiaci, vážení rodičia, drahé kolegyne a kolegovia,

      moja misia v Základnej škole na Hlbokej ulici v Bratislave sa končí. Stretla som sa tu s výnimočným tímom pedagógov a ostatných zamestnancov, ktorí majú vysoký potenciál, úžasnú schopnosť spolupracovať v profesionálnej i ľudskej rovine.
      Rada som sa venovala Vašim deťom, našim žiakom, v tej najkrajšej škole medzi všetkými školami. Prajem vám, moji milí vo všetkých triedach, všetko najlepšie, nech sa vám darí plniť školské požiadavky! Vám, drahí deviataci, želám po ukončení základnej školy úspešný štart na vašej vysnívanej strednej škole.
      Vážim si všetkých rodičov, ktorí to mysleli úprimne, spolupracovali a snažili sa o dobro školy. Ospravedlňujem sa všetkým slušným ľuďom, či sú to rodičia alebo kolegovia, že Vás opúšťam. Bol to asi najťažší rok počas celej mojej pedagogickej praxe. Prajem Vám zo srdca všetko najlepšie.

      S vďakou
      Adriana Šišková,
      odchádzajúca riaditeľka školy

       

    • Info k dištančnej výuke
     • Info k dištančnej výuke

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ako ste istotne zachytili v médiách, MŠVVŠ SR s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov 5. - 9. ročníka.

      • Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie, ktoré podľa nariadenia riaditeľky školy bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM (podľa rozvrhu hodín). Meeting ID a heslá na pripojenie sa dostane každá trieda prostredníctvom Edupage.
      • Vyučovacia hodina má 40 minút.
      • Online vyučovanie je pre žiakov povinné.
      • Viac informácii Vám poskytne triedny učiteľ.

      Držme si palce a najmä zostaňme zdraví :)

    • Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava končí karanténa dotknutých skupín. Od pondelka 19.10.2020 sa škola vracia do zelenej zóny semafora COVID-19.

      Organizácia vyučovania a ŠKD bude prebiehať zvyčajným spôsobom.

      Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť.

     • Viete, že máme facebook?

     • https://www.facebook.com/zshlboka

      Milí naši priatelia,

      od jari funguje školský fb. Bol vytvorený v období prvej vlny coronavírusu pre našu vzájomnú informovanosť a promptnú komunikáciu. V tejto dobe Vám ho týmto spôsobom dávame do pozornosti.

      https://www.facebook.com/zshlboka

     • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

      h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,


      i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä


      1. výlety a exkurzie,

      2. športové výcviky a školské športové súťaže,

      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      4. kurzy na ochranu života a zdravia,

      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

      6. saunovanie,

      7. dni otvorených dverí

       

      do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

     • 7. október 1900 - odovzdanie budovy sirotincu Máriina ochrana

     • Práve dnes je tomu 120 rokov, čo sa slávnostne otvorili brány na budove sirotinca na Hlbokej ulici. S našimi žiakmi si pripomíname toto významné výročie. Korona ovplyvnila naše aktivity, avšak v rámci možností budeme objavovať a spoznávať vzácnu históriu školy, spájať sa s bývalými žiakmi, mapovať významné medzníky a spracovávať spomienky pamätníkov. Naša história sa stáva významným programom a integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

      Kladenie základného kameňa sirotinca na Hlbokej ceste, 1899, autor fotografie E. Kozics, © MMB

     • Etiketa pre deti (i dospelých) alebo spájame sa!

     • Etiketa je u nás v škole doma. Úzko spolupracujeme s našimi vzácnymi susedmi a na spoločnom stretnutí riaditeľky školy, Mgr. Adriany Šiškovej a tímu pedagógov, s PhDr. Ľubomírom Jančokom, PhD., sme naplánovali program spolupráce. Keďže Chez Balzac je aj vzdelávacia inštitúcia, naša spolupráca obsahuje oblasť vzdelávania detí i dospelých, konferencie a porady v elegantnom prostredí, ako aj spôsob oceňovania úspešných žiakov.

     • 120 rokov od odovzdania našej budovy do užívania sirotincu Máriina ochrana

     • 7. októbra 1900 otvorili na Hlbokej ceste novú budovu sirotinca Máriina ochrana (Štefánia). Pressburger Zeitung: „Ako keby si aj počasie uvedomilo, že v nedeľu 7. októbra odovzdávali do užívania nový sirotinec na Hlbokej ceste. Monumentálnu stavbu architekta Žigmunda Meltzera ožarovalo slniečko a slávnostnú atmosféru podčiarkla účasť najvyššej cirkevnej a mestskej honorácie a početných hostí. Všetkých privítal predseda komisie sirotinca a protektor gróf Jozef Zichy. Pochopiteľne, že nechýbali ani rádové sestry a siroty, ktoré budú bývať v tejto monumentálnej stavbe hodnej začiatku 20. storočia. Veľmi milo vyznelo aj poďakovanie, čo na slávnosti vyslovili dvaja chovanci ústavu, chlapec a dievča. Bolo len málo očí, v ktorých sa pri tomto vystúpení neobjavili slzy dojatia. Pri odchode z budovy dostal každý návštevník na pamiatku v tlačiarni vyhotovenú reprodukciu obrazu na fasáde sirotinca a pohľad na novostavbu. Grafický list obsahoval aj zoznam všetkých odborníkov, ktorí sa na stavbe objektu podieľali. Spomeňme len mená Ľudovít Marton a syn, Adolf Messmer, Ján Rumpelmayer... Nedopatrením sa však stalo, že v zozname nefigurovalo meno paliera J. Tomečka, ktorého označil sám architekt Meltzer za vzorného spolupracovníka. Stavbu financovali z pozostalosti Samuela Royka, ako to určil vo svojom testamente. Spomeňme ešte jeden detail – v každej miestnosti je plynové osvetlenie.“Zdroj obr.: OZ Bratislavské rožky (www.bratislavskerozky.sk)

     • Poďakovanie rodičom našich žiakov

     • Milí rodičia,

      chcem Vám aj touto cestou poďakovať za spoluprácu, za dodržiavanie všetkých opatrení už počas septembra  a nových pokynov od 1. októbra. Aj vďaka tomu sa v našej škole štandardne vyučuje a popoludní funguje ŠKD. Ďakujem Vám za pochopenie a spoluprácu aj naďalej. Držme si palce, nech sme zdraví!

      S vďakou

      Adriana Šišková, riaditeľka školy

    • Rada školy
     • Rada školy

     • Milí kolegovia, vážení rodičia,

      ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 1. októbra 2020. Na tomto ustanovujúcom zasadnutí si členovia Rady školy zvolili nadpolovičnou väčšinou hlasov z celkového počtu členov Rady školy svoju predsedníčku, ktorou sa stala Ing. Petra Ďurčeková. Riaditeľka školy Adriana Šišková zablahoželala pani predsedníčke, ako aj všetkým členom Rady školy k zvoleniu a popriala úspešné pôsobenie počas ich štvorročného funkčného obdobia. Zároveň vyjadrila záujem o spoluprácu pre dobro školy a jej žiakov.

      Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

      1) Mgr. Beata Krňanová

      2) Mgr. Daniela Krupová

      Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

      3) Júlia Jakubovičová

      Zvolení zástupcovia rodičov:

      4) Mgr. Zuzana Bzdúšková

      5) Ing. Petra Ďurčeková, predsedníčka

      6) Mgr. Roman Neuschl

      7) Katarína Touquet Jaremová

      Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

      8) Mgr. art. Adam Berka

      9) Anastázia Pittnerová

      10) JUDr. Michal Sygút

      11) Mgr. Martina Uličná

    • Projekt Erasmus+
     • Projekt Erasmus+

     • Naša škola v spolupráci so školou Felix sa stala súčasťou európskeho výskumného projektu Erasmus+. Projekt sa okrem Slovenska realizuje aj v Rakúsku, Slovinsku a Taliansku.

      Do projektu sa zapojí viacero škôl, v ktorých budú bezplatne vyškolení učitelia pracovať s novými metódami učenia. Výskumní pracovníci projektu zozbierajú dáta a budú vyhodnocovať, aké výsledky priniesol nový spôsob výučby. Téma projektu je Empatia detí.

      V dňoch 5. – 9. októbra 2020 sa uskutoční 5-dňové školenie našich pani učiteliek anglického jazyka pod vedením dánskej expertky Iben Sandahl. V každej škole vzniknú dve skupiny, budú sa porovnávať parametre ako empatia, motivácia a zapájanie sa.

      Všetci dobre vieme, že empatia a iné mäkké zručnosti sú v živote veľmi dôležité. Preto sme sa rozhodli využiť túto príležitosť naučiť sa v kolektíve detí lepšie pracovať s mäkkými zručnosťami.