• Certifikát - Európska vzdel. agentúra

    •  

      Naša škola má záujem permanentne zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania. Získať žiakov pre úlohy vzdelávania je však v súčasnej dobe veľmi náročné. Ak učiteľ má príliš veľkú snahu žiakov niečo naučiť (plní tým svoje základné povinnosti) naráža na prekážky, ktoré pre niekoho znamenajú „nedemokratický“ prístup. Riaditeľka školy v snahe predchádzať nedorozumeniam, pochopenia a akceptovania správania žiakov, eliminovania negatívnych javov vedúcich k frustrácii učiteľov zabezpečila, v spolupráci so vzdelávacou agentúrou, školenie pre všetkých pedagogických zamestnancov v rozsahu 8 hodín, s cieľom zvládať problematické správanie žiakov v škole. Prínosom by mala byť okrem získaných vedomostí o asertívnej komunikácii aj schopnosť zvládať a riešiť konflikty.