• Prestup žiaka z inej školy

  • Žiadosť o prestup žiaka je potrebné vyplniť, podpísať obidvoma zákonnými zástupcami a poslať poštou na adresu školy alebo scan na riaditel@zshlboka.sk

   Následne Vás budeme kontaktovať ohľadne ďalšieho postupu. Škola si vyhradzuje právo na zohľadnenie všetkých aspektov prijatia/neprijatia žiaka do danej triedy. 

   Žiadosť o prestup - word

    Žiadosť o prestup - PDF