Novinky

    • Prijímacie konanie - osemročné štúdium
     • Prijímacie konanie - osemročné štúdium

     • Rozhodnutie ministra o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách 2019/2020.

      Príjímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:

      1. termín: 15. jún 2020 alebo 16. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov),
      2. termín: 18. jún 2020 alebo 19. jún 2020  (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov).

      Termín prijímacích skúšok do odborov vzdelávania, ktoré si vyžadujú overenie talentu sa uskutoční

      17. júna 2020.

    • Matematický klokan ONLINE
     • Matematický klokan ONLINE

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN bude v tomto roku prebiehať prvýkrát v náhradnom termíne v mesiaci jún online z domu, keďže škola z organizačných dôvodov nedokáže zabezpečiť prihláseným žiakom podmienky, ktoré by zároveň rešpektovali hygienické nariadenia MŠ SR a hlavného hygienika. Každý rodič prihláseného dieťaťa dostane správou cez edupage (prípadne mailom) prihlasovacie údaje a informácie o vymedzenom čase, kedy sa do online súťaže dá zapojiť, aby boli dodržané podmienky súťaže.

      Dôležité informácie nájdete tu: 

      V týždni od 25.5. – 31.5.2020 sa môžu žiaci skúšobne prihlásiť so svojim kódom na stránke súťaže www.matematickyklokan.sk  

      Od 8. – 12. júna bude v jednotlivých dňoch podľa harmonogramu prebiehať ONLINE SÚŤAŽ. V daný deň sa žiak podľa toho, do ktorej skupiny patrí, môže pripojiť v čase od 8:00 – 19:00 a riešiť úlohy. Prihlásiť sa môže len 1x. Výnimkou je prípad, keby z technických dôvodov došlo k prerušeniu pripojenia, vtedy sa môžeš prihlásiť opakovane.

      Po prihlásení sa zobrazia „Pokyny na riešenie testu“. Po prečítaní pokynov stlačíš tlačidlo ŠTART a objavia sa  súťažné úlohy. Od tej chvíle začne plynúť súťažný čas:

      • 45 minút pre testy Klokanko 1 – 4,
      • 60 minút pre testy Školák, Benjamín, Kadet a Junior.

      HARMONOGRAM

      • 1. ročník ZŠ –  Test Klokanko 1 - utorok 9. 6. 2020 (od 8:00 – 19:00)
      • 2. ročník ZŠ – Test Klokanko 2 - streda 10. 6. 2020 (od 8:00 – 19:00)
      • 3. ročník ZŠ – Test Klokanko 3 - štvrtok 11. 6. 2020 (od 8:00 – 19:00)
      • 4. ročník ZŚ – Test Klokanko 4 - piatok 12. 6. 2020 (od 8:00 – 19:00)
      • 5. ročník ZŠ – Test Školák - pondelok 8. 6. 2020 (od 8:00 – 19:00)
      • 6. ročník ZŠ – Test Školák - pondelok 8. 6. 2020 (od 8:00 – 19:00)
      • 8. ročník ZŠ – Test Benjamín - streda 10. 6. 2020 (od 8:00 – 19:00)

      9. júna budú na stránke www.matematickyklokan.sk zverejnené výsledky podľa prideleného kódu. Ceny budú poslané na školu v septembri 2020.

      Kód na prihlásenie vám bude zaslaný v priebehu zajtrajšieho dňa (25.5.2020).  

    • Milí rodičia a priatelia,
     • Milí rodičia a priatelia,

     • oznamujeme Vám dočasné mailové adresy:

      - sekretariát: skola.zshlboka@gmail.com
      - riaditeľka školy: riaditelka.zshlboka@gmail.com
      - zástupkyňa riaditeľky: zastupkyna.zshlboka@gmail.com

      Prepáčte, že sa nemôžete momentálne s nami spojiť prostredníctvom pôvodných mailov, máme problém so školskou doménou. Problém odstraňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

      Mgr. Adriana Šišková
      riaditeľka školy


      Celý zoznam dočasných mailových kontaktov nájdete kliknutím na tento ODKAZ. Správu nám môžete zanechať aj cez Edupage.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Milí rodičia,

      naša škola každoročne organizuje zber papiera v rámci projektu OLOMÁNIA, avšak v aktuálnej situácii to žiaľ nie je možné.

      V prípade, že máte k dispozícii veľké množstvo papiera, môžete si objednať vlastný bezplatný odvoz papiera. Viac info po kliknutí na odkaz nižšie.zber_papiera_2020.pdf​​​​​​​

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • ​​​​​​​Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj  súťaž Matematický klokan. Testy smutne  čakajú na žiakov v školách.  Podľa posledných informácií je otvorenie škôl naplánované na 4. etapu. V prípade, že sa školy otvoria, bude môcť súťaž prebehnúť v tradičnej papierovej podobe. Tím Talentídy ráta aj s možnosťou, že sa školy neotvoria a pracuje na tom, aby sa v júni mohla súťaž konať online. 

      S pozdravom tím Talentídy

    • Vážení rodičia!
     • Vážení rodičia!

     • V máji 2020 sa uskutoční zber údajov o asistentov učiteľa prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“. Údaje budú slúžiť pre pridelenie finančných prostriedkov na AU od septembra 2020 pre školský rok 2020/2021.
      K tomu, aby škola mohla vyplniť protokol ako žiadosť na pridelenie asistentov učiteľa, potrebuje zosumarizovať počet asistentov učiteľa.
      K prideleniu AU škola preto požaduje:
      1. žiadosť rodičov na pridelenie pedagogického asistenta pre svoje dieťa, riadne napísanú, podpísanú obidvomi rodičmi a zaslanú poštou alebo osobne doručenú do podateľne školy v termíne do 7. 5. 2020,
      2. odporúčanie CPPaP na asistenta učiteľa (v máji 2020 nie je potrebné doložiť v zmysle zverejnených pokynov).

      V Bratislave dňa 26. 4. 2020
      Mgr. Adriana Šišková
      riaditeľka školy

    • Milí rodičia,
     • Milí rodičia,

     • Milí rodičia,

      ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a zaslanie prihlášky Vášho dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2020/21. Čoskoro sa Vám ozveme a budeme s Vami konzultovať ďalší postup.

      Prajeme Vám veľa zdravia a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

      Mgr. Adriana Šišková

      riaditeľka školy

    • Kultúrne poukazy
     • Kultúrne poukazy

     • Vážená pani riaditeľka,vážený pán riaditeľ, vážený pedagogický zbor,

      dovoľujeme si Vás informovať, že distribúcia kultúrnych poukazov na rok 2020, ktorá mala prebiehať v termíne od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bola zrušená.

      Kultúrne poukazy na rok 2020 budú distribuované v novom termíne od 24. 8. 2020 do 11. 9. 2020.

      V prípade nejasností kontaktujte ministerstvo kultúry na mailovej adrese kulturnepoukazy@culture.gov.sk.

      S pozdravom,

      Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

    • #SME DOMA. Ako sa mi zmenil život? 
     • #SME DOMA. Ako sa mi zmenil život? 

     • Radi by sme Vás informovali o výtvarnej súťaži #SME DOMA. Ako sa mi zmenil život? Zaujíma nás ako deti chápu, že nechodia do školy a zostávajú doma. Čo počas tejto doby robia, z čoho sa tešia a ako celú situáciu vnímajú? Výtvarná súťaž je určená aj pre žiakov ZŠ. Súťaž trvá od 24. apríla do 24. mája 2020. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 1. júna, symbolicky na deň detí. Tri najlepšie práce z každej kategórie od nás dostanú darček. Všetky práce budú zverejné na našej facebookovej stránke Malokarpatské múzeum, na ktorej bude môcť práce hodnotiť verejnosť. Žiaci napríklad môžu dostať zadanie na výtvarnej výchove s touto témou a následne sa zapojiť do súťaže.

       Kategórie:  I. kategória: žiaci MŠ

                         II. kategória: 6 – 11 rokov

                         III. kategória: 12 – 17 rokov

                         IV. kategória: dospelí

       Trvanie súťaže: 24. apríla - 24. mája 2020

      Práce posielajte elektronicky vo formáte jpg. alebo pdf na e-mailovú adresu natalia.bednarovska@muzeumpezinok.sk alebo poštou na adresu M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok.

      K svojej práci prosím priložte svoje meno a priezvisko, vek a e-mailovú adresu (v prípade neplnoletých súťažiacich priložte e-mailovú adresu zákonného zástupcu).

       Cena: 3 výhercovia z každej kategórie od nás dostanú darček

       Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 1. júna 2020 na facebookovej a webovej stránke múzea.

       S pozdravom

      Ing. Natália Bednárovská

      referentka cezhraničnej spolupráce a vzťahov s verejnosťou

      Malokarpatské múzeum v Pezinku

      M. R. Štefánika 4

      902 01 Pezinok

      www.muzeumpezinok.sk

    • Prihlášky na štúdium na strednej škole
     • Prihlášky na štúdium na strednej škole

     • Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Rodičia deviatakov a rodičia žiakov 5. ročníkaktorí majú záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu, musia kontaktovať kariérového poradcu, ktorý im zašle potrebné informácie a formulár prihlášky.

    • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie – pandémie koronavírusu v šk. roku 2019/2020
     • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie – pandémie koronavírusu v šk. roku 2019/2020

     • I. stupeň

      1. SJL, MAT, ANJ, NEJ, PVO, PDA, VLA

      Slovné hodnotenie:

      • veľmi dobré výsledky
      • dobré výsledky

      Podklady na hodnotenie:

      • práca (aktivita) snaha žiaka počas online vyučovania,
      • vypracovanie zadaní/domácich úloh/projektov/pracovných listov cez Edupage, mailom
      • dodržanie termínu na vypracovanie.

      2. Výchovné predmety + INF

      • absolvoval/a

       

      II. stupeň

      1. SJL, MAT, DEJ, ANJ, NEJ, GEG, BIO, CHE, FYZ, INF

      Slovné hodnotenie:

      • veľmi dobré výsledky
      • dobré výsledky
      • uspokojivé výsledky
      • neuspokojivé výsledky

      Podklady na hodnotenie:

      veľmi dobré výsledky

      • počas štandardného režimu žiak dosahoval známku chválitebný alebo výborný
      • v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania žiak aktívne pracoval na zadaných cvičeniach doma, vypracoval si online testy, či zadané úlohy bez chyby alebo s menšími chybami, v rámci online hodín vedel pohotovo reagovať a prejavoval záujem o vyučovanie, práce sú originálnym dielom žiaka.

      dobré výsledky

      • počas štandardného režimu žiak dosahoval známku dobrý alebo chválitebný
      • v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania si žiak vypracoval zadané úlohy čiastočne a s väčšou chybovosťou, pri online výučbe bol menej aktívny a mal problémy s porozumením učiva, práce sú originálnym dielom žiaka.

      uspokojivé výsledky

      • počas štandardného režimu žiak dosahoval známku dostatočný alebo dobrý
      • v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania žiak vykazoval  nízku aktivitu, učivu neporozumel a zadané úlohy nevypracoval alebo vypracoval len čiastočne a s výraznými chybami, preukázateľne kopírovaním od spolužiakov.

      neuspokojivé výsledky

      • počas štandardného režimu žiak dosahoval známku nedostatočný
      • v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania žiak vôbec nepracoval, nezapájal sa do online vyučovania, s učiteľom nekomunikoval ani po viacnásobných výzvach adresovaných aj zákonným zástupcom žiaka.
      • tento stupeň nie je možné zadať na vysvedčení – v tomto prípade navrhujeme komisionálne preskúšanie.

       

            2. Výchovné predmety + KAJ, KNJ

      • absolvoval/a

       

      Po prerokovaní na pedagogickej rade (online a per rollam) schválila riaditeľka školy dňa 16. 4. 2020.

       

      Mgr. Adriana Šišková
      riaditeľka školy