• V súlade s vyhláškou MZ SR č.527/2007 Z.z. a so zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia riaditeľ školy vydáva prevádzkový poriadok, ktorý upravuje organizáciu režimu stravovania v zariadení školského stravovania.

     

    Organizácia prevádzky

    Prihlasovanie na stravovanie

    Na stravovanie sa prihlasuje zápisným lístkom

    Stravníci ktorí majú založený zápisný lístok z minulého šk. roku, a nenastali zmeny nemusia vypisovať nový zápisný lístok.

     

    Cena obeda (od 01.03.2023):

    Žiaci ZŠ I. stupeň:       

    náklady na nákup potravín

    režijné náklady

    dotácia*

    plná výška príspevku na stravovanie

    1,90 €

    12€/mesačne

    0

    1,90 €

     

    Žiaci ZŠ II. stupeň:

    náklady na nákup potravín

    režijné náklady

    dotácia*

    plná výška príspevku na stravovanie

    2,10 €

    12€/mesačne

    0

    2,10 €

     

    Cudzí stravníci:

    náklady na nákup potravín

    režijné náklady

    dotácia*

    plná výška príspevku na stravovanie

    2,60 €

    12€/mesačne

    0

    2,60 €

     

    Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ.

     

    Platby za obedy sa platia mesačne vopred.

    Náklady na stravovanie vydáva vedúca ŠJ prvý deň v mesiaci a uhradiť treba do troch dní:

    1. bezhotovostným platobným stykom (údaje sä dostupné v aplikácii Edupage)

    Bez čipu stravu nevydávame!!! V prípade straty čipu stravník si musí kúpiť nový čip!!!

     

    Odhlasovanie zo stravy:

    Strava sa odhlasuje 24 hodín vopred alebo ráno v ten deň do 8,00 hod.

    Spôsob: prostredníctvom Edupage

     

    Organizácia režimu stravovania:

    Výdaj obedov od 11,40 hod. – do 14,00 hod.

     

    Vyhláška MŠVVaŠ SR o základnej škole č.223/2022 §2 ods 7:

    Prestávka na obed v rozsahu najmenej 30 minút

    Žiaci 1. - 2. ročníka najneskôr po 5. Vyučovacej hodine

    Žiaci 3. - 9. ročníka najneskôr po 6. Vyučovacej hodine

     

    Dozor:

    V súlade s § 5 vyhlášky MŠVVaŠ SR o základnej škole č.223/2022 riaditeľ školy vypracoval výkon dozoru v školskej jedálni, ktorý je umiestnený vo výdajni stravy.

    Diétny stravovací režim:

    Diétny stravovací režim je možný len na základe odborného stanoviska ošetrujúceho lekára v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane a podpore verejného zdravia donáškou jedál zákonnými zástupcami žiakov do školskej jedálne.

    Diétnu stravu žiaci nosia v obedári označeným menom. Rodič dá čestné prehlásenie, že strava v obedári je uvarená z nezávadných surovín (u vedúcej ŠJ). Prinesené jedlo odloží kuchárka do chladničky na vyčlenenú policu. Jedlo ohrievame v mikrovlnnej rúre. 

    V prípade diétneho stravovania sa podľa VZN 1/2023 platí réžia vo výške 12€ mesačne. 

     

    VZN 1/2023

    Rozhodnutie_1.3.2023.pdf