Novinky

     • Dotácia na stravu na obdobie od 1.9.2022 do 31.12.2022

     • Dotáciu na stravu je od 1. 7. 2022 možné poskytnúť len na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením na tlačive „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“– Príloha č. 1 (verzia v ukrajinskom jazyku – Príloha č. 2).


      V nadväznosti na uvedené od 1. 7. 2022, v prípade detí bez bonusu, je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťa na toto dieťa neuplatnil daňový bonus (na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku).

       

      Pri poskytovaní dotácií sú 2 kategórie oprávnených detí:

       1.       Deti v poslednom ročníku MŠ alebo deti v ZŠ do 15 rokov – ak si rodič na toto dieťa NEUPLATNIL NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS,

       2.       Deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovanie ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) – ak si rodič na toto dieťa UPLATNIL NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS (v sume 40 eur mesačne) 


      Žiadame zákonných zástupcov, ak majú záujem o uplatnenie dotácie na stravu aby nám potrebné dokumenty vhodili do schránky školy najneskôr do 4.8.2022.

       Aké sú potrebné dokumenty: 

      A.      Originál čestného vyhlásenia o neuplatnení si daňového zvýhodnenia za každé nahlásené dieťa (okrem rodičov detí nad 15 rokov veku, tam nie je potrebné vyplňovať čestné vyhlásenie),

      B.    Tlačivo Príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022“ 


      A. cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.pdf

      A. cestne_vyhlasenie_prelozene_UK.pdf

      B.Priloha_k_ziadosti_o_poskytnutie_dotacie_na_podporu_vychovy_k_stravovacim_navykom_dietata_od_1._.pdf

     • Výlet: Brno - Pavilon Anthropos

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Brno - Pavilon Anthropos.

      V piatok 24. júna 2022 sa žiaci 6.C, 7.A a 7.B zúčastnili exkurzie do Brna, ktorej hlavným cieľom bolo prostredníctvom návštevy Pavilonu Anthropos Moravského zemského múzea upevniť a prehĺbiť získané vedomosti z hodín dejepisu týkajúce sa problematiky dejín praveku a antropogenézy človeka. Stála expozícia predstavila žiakom najstaršie dejiny osídlenia Moravy i celého európskeho kontinentu cez výsledky výskumu archeológie, antropológie a genetiky a pod. v podobe rozmanitých diorám, audiovizualizácií či rekonštrukcií paleolitických ľudí. Dominantou, ktorá sa nedala prehliadnuť, bola obľúbená rekonštrukcia mamuta zasadeného do prirodzeného prírodného prostredia. Súčasťou exkurzie do Brna bola aj krátka prechádzka historickým centrom, počas ktorej sme sa mohli občerstviť po ceste a načerpať čerstvé sily.

     • Výlet: Banská Štiavnica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Banská Štiavnica.

      Banská Štiavnica. Historické mesto na strednom Slovensku s výraznou históriou, ktoré je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Za spoznávaním histórie tohto banského mesta sa vybrali žiaci 7.A a 8.A v predposledný školský deň 29. júna 2022. Poznávanie Banskej Štiavnice sme začali v srdci jej historického centra, pričom sme si ako prvú zaujímavosť prezreli jeden z najstarších drevených pohyblivých betlehemov. Následne sme si počas hodinovej prechádzky prezreli dominanty mesta – Morový stĺp, Starý a Nový zámok či Botanickú záhrada. Po krátkej prestávke v útulných mestských kaviarničkách či reštauráciách sme sa presunuli k štôlni Bartolomej. Tento podzemný skanzen poskytuje nielen príjemné osvieženie v čase horúčav, ale najmä poskytuje svojim návštevníkom podrobný a autentický obraz o práci baníkov v minulosti a dnes. Ako poslednú zastávku našej exkurzie sme si zvolili neprehliadnuteľnú banskoštiavnickú barokovú Kalváriu, ktorá nám vždy vie poskytnúť nádherné panoramatické pohľady na Štiavnické vrchy i samotnú Banskú Štiavnicu.

     • Exkurzia regiónu Horné Pohronie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia regiónu Horné Pohronie.

      V dňoch 20. – 22. júna 2022 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili medzipredmetovej exkurzie zameranej na spoznávanie regiónu Horného Pohronia. Hlavným cieľom exkurzie bolo prehĺbiť vedomosti žiakov z biológie, histórie, geografie, geológie a vzbudiť ich záujem v rámci starostlivosti o životné prostredie a úcty k prírode. Našou prvou zastávkou bola návšteva Pustého hradu, jedného z najrozsiahlejších hradných zrúcanín v strednej Európe, vypínajúceho sa nad mestom Zvolen. Nasledujúci deň si žiaci vychutnali jazdu vláčikom na historickej Čiernohronskej lesnej železniciv Čiernom Balogu, ktorá nás dopravila do lesníckeho skanzenu vo Vydrovej doline. Tu sa žiaci prostredníctvom náučného chodníka dozvedeli zaujímavosti o živote lesa a jeho obyvateľoch. Zároveň si prehĺbili svoje vedomosti z oblasti biológie, geografie či geológie prostredníctvom priamej skúsenosti. V posledný deň sme nezabudli navštíviť ani najvýznamnejšiu jaskyňu Horehronského podolia, Bystriansku jaskyňu. Tá je známa pre svoje pozoruhodné skalné tvary, výskyt sintrovej výplne, ako aj pre priaznivé klimatické účinky na speleoterapeutickú liečbu. Program exkurzie bol obohatený aj o oddychovú a športovú časť, v rámci ktorej si žiaci vychutnali horský wellness, okúpali sa v riečke Bystrianka a športovo sa vyžili v areáli penziónu.