Novinky

    • Európsky deň športu aj na našej škole
     • Európsky deň športu aj na našej škole

     • Európsky deň športu aj na našej škole! V dňoch 10.10.2023 (prvý stupeň) a 11.10.2023 (druhý stupeň) predvedú naši žiaci svoje športové zručnosti v rôznych disciplínach. Príďte oblečení športovo.

    • Naši žiaci na filmovom predstavení v Goetheho inštitúte
     • Naši žiaci na filmovom predstavení v Goetheho inštitúte

     • Žiaci 6. B a 7. B navštívili dňa 4. 10. 2023 Goetheho inštitút, ktorý za finančnej podpory nemeckej ambasády na Slovensku umožnil premietanie filmu v nemeckom jazyku „Alfons Smoliar: Konečne školský výlet!“ ako „Ozveny CINEDU 2023” v nádväznosti na festival pre deti a mládež Cinedu.

      Naši žiaci si mohli pozrieť film o Alfonsonovi, ktorého na školskom výlete čakajú nemalé skúšky odvahy a charakteru. Je to komédia o zmysle priateľstva, ktorá na našich žiakov veľmi zapôsobila a priniesla smiech i poučenie, že v núdzi poznáš priateľa i charakter človeka.

     • iBobor

     • Vyhlásili sme termín konania súťaže iBobor v školskom roku 2023/24:  6.-10. novembra 2023

      Viac po prihlásení v časti: Súťaže 2023/2024

    • Žiaci deviateho ročníka navštívili NR SR
     • Žiaci deviateho ročníka navštívili NR SR

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Žiaci deviateho ročníka navštívili NR SR.

      Dňa 20.9. 2023 žiaci deviateho ročníka navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Žiaci mali možnosť prezrieť si priestory budovy NRSR, vypočuli si zaujímavý výklad o dejinách tejto inštitúcie, mali možnosť zistiť, ako funguje miestnosť určená na natáčanie tlačových besied, ale najmä sa presvedčili o dôležitosti NRSR, ktorá je základným pilierom demokracie u nás.

    • Bojnickí búbeli
     • Bojnickí búbeli

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bojnickí búbeli.

      V spolupráci s BIBIANOU si naši druháci vyskúšali profesiu ilustrátora. Spolu s lektorkou z BIBIANY vykročili na dobrodružnú cestu farieb a fantázie. Z náhodných škvŕn vznikli zaujímaví Bojnickí búbeli.

     • Prírodná rezervácia Hohe Wand s vyhliadkou Skywalk

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prírodná rezervácia Hohe Wand s vyhliadkou Skywalk .

      Dňa 7. 9. 2023 sa triedy 7. B, 9. B zúčastnili exkurzie do prírodnej rezervácie Hohe Wand, kde sa nachádza kovová vyhliadková terasa Skywalk s nádherným výhľadom. Cieľom exkurzie bolo priblížiť žiakom flóru a faunu národných parkov Rakúska. Pri príchode do prírodnej rezervácie sa nachádza kontaktná zoologická záhrada. Žiaci si mohli užiť lamy, kozy, somáriky a ďalšie zvieratká, ktoré si mohli aj pohladkať. Na vyhliadku Skywalk vedie náučný turistický chodník. Nezabudnuteľná pre všetkých bola prechádzka medzi krásnymi borovicovými a zmiešanými lesmi cestou na vyhliadku. Vo výbehoch v prírodnej rezervácii našich žiakov čakali zvieratá ako sú jelene, kozorožce a srny. Na železnej vyhliadke Skywalk nás čakal nádherný výhľad. Videli sme odtiaľ Neziderské jazero, Schneeberg a podhorie Álp. Žiaci sa vrátili do Bratislavy plní skvelých zážitkov z dňa prežitého v prekrásnej prírode rakúskeho pohoria Hohe Wand.

     • Otvorenie školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia! 

      Obdobie letných prázdnin sa nám pomaly kráti a už sa tešíme na nový školský rok. Keďže čas je nezastaviteľný a nástup 4. septembra sa blíži, chceli by sme Vám sprostredkovať pár dôležitých informácii. 

      V budove školy stále prebieha postupná komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Z tohto dôvodu budeme musieť prvé septembrové týždne prispôsobiť vyučovanie týmto podmienkam, pričom žiaci sa počas tohto obdobia nebudú neprezúvať. 

       

      OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024 

      Otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa začne o 8:00 h pre žiakov 2. – 9. ročníka v budove školy ZŠ krátkym príhovorom. Budova školy sa pre týchto žiakov otvorí o 7:45 h. V tento deň nie je ranný školský klub detí (ŠKD). 

      V tento deň budú prebiehať len triednické hodiny a vyučovanie pre jednotlivé ročníky končí nasledovne: 2. – 4. ročník o 10:00 h (nasleduje ŠKD do 17:30 h) a 5. – 9. ročník o 9:40 h. Obedy budú vydávané od 9:40. Prosíme rodičov, aby prihlásili alebo odhlásili deti v tento deň zo stravy cez Edupage. V prípade potreby kontaktujte vedúcu školskej jedálne (jedalen@zshlboka.sk). 

      Pre žiakov 1. ročníkov je nástup o 8:30 h v spoločenskej miestnosti. Prosíme rodičov, aby si vyhradili čas do cca 10:00 h, a to z dôvodu konania rodičovského združenia. Žiaci po jeho skončení odchádzajú s rodičmi domov. Na stretnutí sa dozviete všetky potrebné informácie. Obedy v tento deň pre prvákov nebudú zabezpečené. 

       

      Od utorka 5. septembra 2023 do štvrtka 7. septembra 2023 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín nasledovne: 

      • na I. stupni ZŠ – 4 vyučovanie hodiny, 

      • na II. stupni ZŠ – 5 vyučovacích hodín. 

       Od utorka 5. septembra 2023  do piatka 8. septembra 2023 funguje ŠKD v nasledovnom režime: 

      • ranná ŠKD nebude prebiehať 

      • poobedná ŠKD do 17:30 h.

      Podrobný harmonogram aktivít na daný týždeň (rozdávanie kníh, branné cvičenie a pod.) sa dozvedia žiaci v pondelok. 

       

      V piatok 8. septembra vyučovanie končí o 11:40 pre celú školu. ŠKD je do 17:30 h. 

       

      ZRUŠENIE OPATRENÍ V RÁMCI OCHORENIA COVID 19 V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

      V nadväznosti na aktuálny stav epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 na Slovensku sa dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí v nadväznosti na prijaté Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2023/13765:1-A1810 ruší od 1. septembra 2023. 

      Účinnosť rozhodnutia č. 2023/13765:1-A1810 znamená, že: 

      • sa nebude vyžadovať predkladanie „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“, 

      • riaditeľ školy môže poskytnúť voľno len v rozsahu upravenom v školskom zákone, 

      • ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka môže byť len v rozsahu upravenom v zákone, pričom od 1. septembra 2023 dochádza v zákone k zmene právnej úpravy. 

      V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

      Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytovalo od začatia krízovej situácie na Slovensku. 

      Z tohto dôvodu už nie je potrebné, aby škola oznamovala miestne príslušnému RÚŠS údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom. 

      Napriek zrušeným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 aj naďalej odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia v školskom prostredí. 

       V prípade otázok k zrušeným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 nás môžete naďalej kontaktovať prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk. 

       

      OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI ŽIAKA (ZÁKON č. 182/2023 Z. z.) 

      ZZ_2008_245_20230901.pdf (slov-lex.sk)

      V § 144 odsek 10 znie: 

      (10) Neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac dní ako podľa druhej vety alebo tretej vety; počet dní určí ministerstvo školstva.“. 

       

      Vážení rodičia, 

      prajeme Vám ešte pokojné a ničím nerušené dovolenkové obdobie a tešíme sa na oddýchnuté deti! 😊 

       

      Mgr. Michal Drgáň – riaditeľ školy 

    • Expedícia Pod vodnou hladinou
     • Expedícia Pod vodnou hladinou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Expedícia Pod vodnou hladinou.

      Vybraní žiaci 5.A, 6.A a 6.B sa dňa 21.6.2023 stali výskumníkmi. V rieke Vydrica lovili vodné bezstavovce a v závere posudzovali kvalitu a čistotu vody. Objavili a pozorovali napríklad pijavicu, vodniaka vysokého, kriváka potočného či rôzne larvy hmyzu. Žiaci sa dozvedeli aj o spôsobe života niektorých stavovcov - vydry, bobra, užovky.

    • Máme finalistu Čokoládovej tretry
     • Máme finalistu Čokoládovej tretry

     • Máme finalistu Čokoládovej tretry. Alex Heinemann bežal v európskom finále súťaže v Ostravskej aréne pred 10.000 divákmi a Českou televíziou. Až sem sa prebojovalo len 8 najlepších športovcov z každej kategórii. Trofej finalistu mu včera odovzdal Andre De Grasse (svetový šprintér). Gratulujeme! 

    • Poznávací výlet – Bystrá
     • Poznávací výlet – Bystrá

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznávací výlet – Bystrá.

      Žiaci tretieho ročníka sa so svojimi pani učiteľkami vybrali za dobrodružstvami do Bystrej v dňoch 13.6.-16.6.2023. Spoločnosť im robili aj žiaci z 9.A

      Hneď prvý deň sme navštívili Bystriansku jaskyňu – najväčšiu jaskyňu južnej strany Nízkych Tatier. Dozvedeli sme sa ako vznikla, jej históriu a popustili uzdu fantázii pri objavovaní rôznych útvarov v nádherných úkazoch prírody.

      Na druhý deň sme sa odviezli Čiernohorskou železničkou, ktorá je kultúrnou a historickou pamiatkou. Priviezla nás do Lesníckeho skanzenu a na náučný chodník, ktorý odkryl tajomstvá lesa a prácu lesníkov. Veľmi pôsobivým doplnením areálu boli prírodné diela medzinárodnej skupiny umelcov Ekoartu.

      Tretí deň bol venovaný mestu Brezno a jeho kultúre. Navštívili sme Horehronské múzeum a jeho expozíciu Život a kultúra ľudu na Horehroní. Etnografická expozícia nám ukázala obraz tradičnej materiálnej kultúry – ľudový odev, pastierstvo, poľnohospodárstvo, drevorubačstvo a výrobu z dreva, tradičnú výrobu textilu, spracovanie koží a ľudovú architektúru.

      Mestská veža nám ukázala krásny výhľad na Brezno z výšky a priblížila život zvonára a jeho rodiny.

      Program pokračoval v Meštianskom dome, kde si žiaci vyskúšali tvorbu modrotlače. Mladší žiaci vytvorili nádherné pohľadnice ku dňu otcov a tí starší chytili do rúk kladivká a vyrobili svoje vlastné pečiatky.

      Večerné programy boli v réžii deviatakov, ktorí mladším spolužiakom pomáhali pri tradičnej opekačke, vytvorili vedomostno-logický kvíz a pripravili aj tanečný disco večer s belgickým tancom a voľnou zábavou.

      Po troch dňoch sa deti vrátili domov s množstvom zážitkov, nových vedomostí a suvenírov.

    • Zálohujeme a pomáhame
     • Zálohujeme a pomáhame

     • Zálohujeme! Naši prváci vyrobili špeciálny zberný kôš na zálohované nápojové obaly. Výťažok poputuje na dobrú vec. 

    • Motýlia záhrada
     • Motýlia záhrada

     • Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Možno preto je zážitkové učenie jednou z najúčinnejších foriem učenia sa. Žiaci na 1.stupni pozorovali zázraky prírody pekne zblízka.

      Projekt „Motýlia záhrada“ umožnil žiakom vidieť  životný cyklus motýľa doslova v priamom prenose – húsenica, larva, vyliahnutie a kŕmenie motýľov. Toto všetko sa odohrávalo pred očami detí  v triedach. Vyliahnuté motýle babôčky bodliakovej žiaci nakoniec vypustili v školskej záhrade a svoje prírodovedné pozorovanie zachytili v úžasných výtvarných  projektoch.

      Krátke video ako sme vypustili motýľov do školskej záhrady si môžete pozrieť na našich sociálnych sieťach a na tomto odkaze.

    • Šľahačková princezná
     • Šľahačková princezná

     • Dňa 6. júna 2023 žiaci druhých a tretích ročníkov navštívili divadelné predstavenie Šľahačková princezná v divadle Nová scéna. Radostný a uvoľnene pôsobiaci rodinný muzikál, rozprávka, ktorá dobre začína a ešte lepšie skončí deti zabavila. Deti upútali piesne z autorskej dielne P. Hammel – K. Peteraj. V deťoch bude dlho odznievať dynamická podoba divadelného predstavenia, na ktorej sa režisérsky a choreograficky podpísal J. Ďurovčík.

    • Exkurzia Včelárska záhrada Smolenice
     • Exkurzia Včelárska záhrada Smolenice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Včelárska záhrada Smolenice.

      Po návšteve Smolenického zámku žiaci 5.A, 6.A a 6.B spoznávali interaktívnou formou život včiel vo Včelovine v Smoleniciach. Šiestaci sa o včelách učili na biológii, zopakovali si, ako vyzerá včelie spoločenstvo, kto má v úli akú úlohu, aké včelie produkty poznáme. Žiaci si mohli vyskúšať zopár včelárskych pomôcok, ktoré uľahčujú včelárovi prácu. V závere si vyrobili vlastnú sviečku zo včelieho vosku. Súčasťou prehliadky bola aj ochutnávka rôznych druhov medu.

    • VIDEO: Deň Matiek na Hlbokej
     • VIDEO: Deň Matiek na Hlbokej

     • Ďakujeme, že ste boli s nami pri tejto milej udalosti. 

      Link na stiahnutie celého videa bude postupne rozposlaný všetkým rodičom zo zúčastnených tried.