Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Harmonogram prijímacieho pokračovania

 

ZŠ, 21.11.2018

o   Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

ZŠ, 20.12.2017

o   Zverejnenie výsledkov T5-2017 v elektronickej forme.

NUCEM, 18.1.2018

o   Odoslanie výsledkových listov T5-2017 v papierovej forme na ZŠ

      SŠ tal., do 1.2.2018

o   Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

ZZ, do 20.2.2018

o   Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

ZŠ, do 28.2.2018

o  Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktzoré vyžadujú overenie špeciálnych schopnosti, zriučnosti alebo talentu.

ZŠ, 3.4.2018

o   Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

SŠ tal., 25.3. - 15.4.2018

o   Talentové skúšky.

SŠ, do 31.3.2018

o   Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

 ZŠ, 16.4.2018

o   Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 

 ZZ, do 10.4.2018

o   Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

 

 ZŠ, do 20.4.2018

o   Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.   

SŠ, 14.5.2018

o    1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).

SŠ, 17.5.2018

o   1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).

SŠ, do 6.6.2018

o   Zverejní konanie druhého kola

SŠ, 19.6.2018

o   2. kolo prijímacích skúšok. 

 

  • ZZ - Zákonný zástupca žiaka    
  • ZŠ - Základná škola    
  • SŠ - Stredná škola    
  • SŠ tal. - SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 
  • NUCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania   

 

Viac

2018 na https://www.svs.edu.sk