• Prestup žiaka z Ukrajiny/ Переїзд студента з України

   • Žiadosť o prestup žiaka je potrebné vyplniť, podpísať obidvoma zákonnými zástupcami (ak je to možné) a poslať poštou na adresu školy alebo scan na sekretariat@zshlboka.sk .

    Заява про переведення студента має бути заповнена, підписана обома законними представниками (за можливості) та надіслана поштою на адресу школи або відсканована на sekretariat@zshlboka.sk.

    Následne Vás budeme kontaktovať ohľadne ďalšieho postupu. Škola si vyhradzuje právo na zohľadnenie všetkých aspektov prijatia/neprijatia žiaka do danej triedy. Rozhodnutie bude vydané až po 5.9.2022 podľa kapacitných možností. 

    Потім ми зв’яжемося з вами щодо подальшої процедури. Школа залишає за собою право враховувати всі аспекти вступу/недопуску учня в даний клас. Рішення буде видано лише після 5 вересня 2022 року в залежності від потужностей.

    Všetky tlačivá sú v Slovenskom a Ukrajinskom jazyku a musia byť vyplnené duálne. 

    Усі форми написані словацькою та українською мовами, їх необхідно заповнювати обома мовами.

    K žiadosti je potrebné priniesť potvrdenie o pobyte na území SR (štatút odídenca, dočasné útočisko, atď.).

     До заяви необхідно мати підтвердження про проживання на території Словацької Республіки (статус емігранта, тимчасового притулку тощо).

    Prijímame len žiakov zo spádovej oblasti (školský obvod č. 3 - Základná škola, Hlboká cesta 4):

    Ми приймаємо учнів лише з району навчання (шкільний округ № 3 - початкова школа, Hlboká cesta 4):

    Andreja Plávku, Banícka, Boženy Nemcovej, Bfeclavská, Čapkova, Dohnalova, Fraňa Kráľa od č. 11, Francúzskych partizánov, Gorazdova č. 1 -16, Havlíčkova, Havrania, Hlboká cesta, Križkova, Laučekova, Malinová, Mišíkova, Na baránku, Na Kalvárii, Na Slavíne, Na Štyridsiatku, Nekrasovova, Novosvetská, Okánikova, Ostravská, Pažického, Pod Kalváriou, Podhorského, Podtatranského, Pražská okrem párnych č. 2 - 8, Puškinova, Schillerova, Sokolská, Stará vinárska, Urbánkova, Vlčkova párne č. 6 - 26, nepárne č. 23 - 51, Vrátňanská, Za sokolovňou.

     

    Žiadosť o prijatie žiaka: / Заявка на прийом студентів:

    Žiadosť o prijatie WORD

    Žiadosť o prijatie PDF

    Súhlas so spracovním osobných údajov: / Згода на обробку персональних даних:

    Osobný údaj PDF

    Odhláška žiaka zo školy: / Відрахування учнів зі школи:

    Odhlásenie žiaka zo školy PDF

    Odhláška žiaka zo školy WORD