• Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy

     ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA     /     LISTINNÁ PRIHLÁŠKA

      

     Uchádzač môže podať najviac štyri prihlášky.

     Jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností (netalentové) a jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností (talentové).

      

     Termín na podanie prihlášok na stredné školy je v šk. roku 2021/2022 do 20.3.2022.

     Termín podania elektronickej prihlášky je najneskôr do 14. marca 2022 (aby základná škola mohla v dostatočnom predstihu potvrdiť správnosť údajov na prihláške).

      

     Prihlášku si v uvedených termínoch podávajú uchádzači o všetky odbory vzdelávania, a to: osemročné gymnáziá (žiaci 5. roč.), bilingválne stredné školy (žiaci 8. roč.) a žiaci 9. ročníka na vybrané druhy stredných škôl.

      

     Upozornenie: Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022 do 14. apríla 2022.

      

     Prihlášku možno podať:

      • elektronicky (cez Edupage) s podpismi oboch zákonných zástupcov a priložením povinných príloh
      • v listinnej podobe (na tlačive 056 MŠVVaŠ SR) s podpismi oboch zákonných zástupcov a priložením povinných príloh

      

     Poznámka: Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

      

     Odporúčame zákonným zástupcom využiť elektronický spôsob podania prihlášok – návod nájdete v časti postup podávania elektronickej prihlášky a na tomto linku:

     https://help.edupage.org/sk/u646

      

     Postup po podaní prihlášky na stredné školy

     1. Riaditeľ základnej školy potvrdí predložené resp. zaslané prihlášky bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.  

     2. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

     Ak riaditeľ strednej školy zaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky na základe výsledkov externého testovania, uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.

     Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

     1. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

     V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.

     1. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou č. 2 tohto usmernenia. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
     2. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      

      

     Viac informácií nájdete v nasledovných dokumentoch:

     Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

     Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

     Prijímacie konanie na SŠ pre školský rok 2022/2023