• Postup podávania elektronickej prihlášky na SŠ

     Zákonný zástupca vypĺňa elektronickú prihlášku cez webové rozhranie EDUPAGE nasledovne:

     Podrobný foto návod nájdete na tomto linku: https://help.edupage.org/sk/u646

     Odpovede na prípadné otázky nájdete tu: https://help.edupage.org/?p=u1/u1681/u1685

      

     1.  Prihláste sa do svojho EduPage rodičovského konta, kliknite na dlaždičku "Prijímačky 2022"

      

     2. Skontrolujte si základné údaje uchádzača. Pomocou tlačidla "Pridať školu a odbor" vyberte školu. Môžete žiaka prihlásiť na jeden alebo dva netalentové odbory a na jeden alebo dva talentové odbory.

      

     3. V zozname škôl môžete vyhľadávať. Začnite písať názov školy.

     Upozornenie: Ak sa škola, na ktorú sa chcete prihlásiť, v zozname nenachádza, zaškrtnite možnosť "Škola, na ktorú sa hlásim, v zozname nie je." Následne budete musieť podať prihlášku na konkrétnu školu v listinnej podobe, prihlášky pre ostatné školy môžete poslať cez Edupage a tú ktorú ste nenašli v ponúkanom zozname označíte príslušným EduID kódom školy, pretože el. prihláška musí obsahovať všetky vybrané školy na ktoré sa uchádzač hlási.

      

     4. Po výbere školy sa automaticky načítajú z EduPage známky žiaka. V prípade nezrovnalostí v známkach kontaktujte vedenie ZŠ.  Správnosť známok je potrebné potvrdiť.

     Upozornenie: ak zoznam známok nie je kompletný, môže to byť spôsobené prestupom žiaka z inej základnej školy, v tomto prípade je potrebné všetky chýbajúce roky dokladovať fotokópiou vysvedčení, ktoré priložíte do prílohy.

      

     5. Ďalej je možné do prihlášky zadať výsledky predmetových olympiád, športových či umeleckých súťaží, ak škola zohľadňuje výsledky z nich v prijímacom konaní.

     Upozornenie: stredné školy zohľadňujú hlavne popredné umiestnenie v súťažiach napr. umiestnenie na 1.—3. mieste v OK/ KK a pod. Odporúčame vopred si zistiť, aké výsledky vybraná SŠ zohľadňuje v prijímacom konaní.

      

     6. Vyplňte údaje o zákonných zástupcoch.

      

     7. V časti Doplňujúce údaje /povinné prílohy môžete priložiť všetky potrebné prílohy vyžadované strednou školou pre odbory, na ktoré sa hlásite.

     1. Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:
      • Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky  o predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
      • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor  o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link:-https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnychodborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotnasposobilost/
      • Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov   o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.
      • Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo  o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.
      • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti o  predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
      • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania o  predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
      • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní ,  o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.
      • Kópie vysvedčení   o predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške. 
      • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) o predkladá len       uchádzač,        ktorý    uvádza             v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.      

      

     8. Prihlášku podpíšte!!!

     Postupujte nasledovne:

     Stiahnite si uvedený formulár, vytlačte si ho, následne ho vypíšte a obidvaja zákonní zástupcovia podpíšte. Vyberte preferovaný kontakt tak, ako ste ho uviedli vo formulári.

     Pripojte scan vyplneného formuláru!

      

     9. Skontrolujte správnosť všetkých údajov v prihláške, hlavne či ste vybrali správne všetky odbory, na ktoré sa hlásite. Potom stlačte tlačidlo "Odoslať prihlášku".

      

     10. Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

     Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

      

     Čo nasleduje po odoslaní prihlášky?

     Stredná škola vaše dieťa pozve na prijímačky.

     Po vyhodnotení prijímacieho konania vám príde do 18. mája 2022 do EduPage správa s rozhodnutím o prijatí/neprijatí.

     V prípade prijatia musíte do 23.mája 2022 dať vedieť strednej škole, či na ňu v septembri nastúpite alebo nie. Túto informáciu môžete škole najrýchlejšie poslať takisto cez EduPage.

     V prípade, že nie ste prijatý ani na jednu zo škôl, budete si môcť podať prihlášku na 2. kolo prijímacieho konania opäť cez EduPage.