• Povinne zverejňované informácie

    • I. Spôsob zriadenia základnej školy

     Základná škola bola zriadená Okresným úradom Bratislava I podľa zákona č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v zmysle neskorších predpisov a podľa  § 5 ods. 1  zákona NR SR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ods. 3 § 63 zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov zo dňa 18.04.2002 od 01.05.2002.

     Zriaďovacia listina Základnej školy, Hlboká cesta 968/4, 81104 Bratislava

     Zmena a doplnenie zriaďovacej listiny

     Prechod práv a povinností organizácie

     Dodatok č. 1

     Dodatok č. 2

     Dodatok č. 3

     Dodatok č. 4

     Delimitačný protokol

     Právomoci a kompetencie ZŠ

     Základná škola, Hlboká cesta 968/4 v Bratislave je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy, originálnych kompetencií a výkonu územnej samosprávy v oblasti základných škôl  a školských zariadení.

     Organizačná štruktúra

     Organizácia pozostáva zo:

     a) Základnej školy,

     b) Školského klubu detí,

     c) Školskej jedálne a školskej kuchyne.

     Organizačný poriadok Základnej školy - platný od 01.02.2022

     Organizačná štruktúra Základnej školy - platná od 01.02.2022

     Štruktúra kariérových pozícii pedagogických a odborných zamestnancov - školský rok 2021/2022

      

     II. Podávanie podaní – získavanie informácií

     Všetky písomné podania (žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie - nielen v zmysle zákona o slobode informácií) prijíma Základná škola v kancelárii školy Hlboká cesta 968/4, 811 04 Bratislava.

     Základná škola postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s osobitnými predpismi. Základná škola pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

     Prístup k informáciám

     Žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať nasledovne:

     poštou na adresu
     Základná škola

     Hlboká cesta 968/4

     811 04 Bratislava

     e-mailom
     sekretariat@zshlboka.sk

     telefonicky
     0911 810 661

     osobne
     priamo v podateľni u tajomníčky školy v čase od 8.00 do 14.00 h cez pracovné dni.

     Žiadosť o poskytnutie informácie.docx

     Žiadosť o poskytnutie informácie.pdf

      

     VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, PETÍCIÍ

     Kancelária Základnej školy zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností a evidenciu petícií adresovaných škole.

     Sťažnosti, petície

     sekretariat@zshlboka.sk

     tel: 0911 810 661

     Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné:

     - proti komu smeruje,

     - na aké nedostatky poukazuje,

     - čoho sa sťažovateľ domáha a

     - musí byť sťažovateľom podpísaná.

     Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa alebo do 5 pracovných dní od jej podania potvrdenie vlastnoručným podpisom sťažovateľa. V opačnom prípade sa sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach odloží.

      

     III. Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov proti rozhodnutiam ZŠ

     Opravné prostriedky proti rozhodnutiam ZŠ v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné podať za podmienok a v lehote stanovenej v rozhodnutí:
     a)      poštou na adresu Základnej školy, 
     b)      osobne v kancelárii Základnej školy,
     c)      elektronicky. 

      

     IV. Postup Základnej školy  pri vybavovaní podaní

     Škola každé podanie, ktoré prijme, zaeviduje a následne posúdi jeho obsah. Po posúdení obsahu podania rozhodne o ďalšom postupe pri jeho vybavovaní. V prípade, ak vybavenie predmetu podania patrí do pôsobnosti viacerých organizačných a riadiacich útvarov školy, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti.

     Lehoty na vybavenie podaní:

     • v jednoduchých veciach škola rozhoduje bezodkladne (§ 49 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov),

     • v ostatných prípadoch je lehota pre rozhodnutie 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní (§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov),

     • lehota na vybavenie sťažnosti je do 60 pracovných dní (§ 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov),

     • lehota vybavenia petície je do 30 pracovných dní (§ 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov),

     • lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je do 8 pracovných dní; v závažných prípadoch je možné predĺžiť lehotu o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní (§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

      

     V. Prehľad predpisov

     Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi Základná škola pri svojej činnosti, sú najmä:

     • ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,

     • ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

     •  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

     •  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

     •  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     VI. Sadzobníky

     Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií podľa  zákona č.211/2000 Z z.

     1 . čiernobiela kópia: 

     a)    formátu A4 jednostranne       0,10 eur

     b)    formátu A4 obojstranne         0,20 eur

     c)    formátu A3 jednostranne       0,20 eur

     d)    formátu A3 obojstranne         0,40 eur

     2. tlač z počítačovej tlačiarne;     

     a) formátu A4 čiernobiela kópia    0, 10 eur    

     b) formátu A3 čiernobiela kópia    0,20 eur

     c) formátu A4 farebná kópia         0,80 eur

     d) formátu A3 farebná kópia         1,20 eur

     e) scanovanie dokumentov          0,20 eur/A4 strana  

     3.  technický nosič dát:    
         a) CD    1,80    eur 

     4.  Výška úhrady za opakované použitie informácií sa vyčísluje v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

     5. Poštové poplatky a náklady spojené s odoslaním informácie sa riadia podľa aktuálneho cenníka poštových  služieb (Slovenská pošta, a. s.). 

     6. V prípade sprístupňovania informácií poštou sa písomné informácie zasielajú doporučenou zásielkou. 

     7. Informácie budú sprístupnené bezplatne, ak náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročia sumárne 5,00 eurá.  

     Žiadatel' möže uhradit' nákladv na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom: 
     a)   v hotovosti do pokladne základnej školy,
     b)  bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN SK61 0200 0000 0016 5720 7959, konštantný symbol (KS): 0308, variabilný symbol (VS): 5151.