• Duálne vzdelávanie

    • Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

     Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia podľa prílohy č. 7 Vyhlášky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

     Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom v systéme duálneho vzdelávania, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č 61/2015) na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z..

     Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

     Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod.), pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

     Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

     Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

      

     PREČO SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

     Získate vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, reálne kopírujúcu Vaše požiadavky

     Ušetríte náklady na nábor zamestnancov (pracovné agentúry)

     Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov

     Získate možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov

     Zvýšite lojalitu Vašich zamestnancov

     Znížite mieru fluktuácie

     Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov

     Zlepšíte imidž Vašej firmy

     Zlepšíte firemnú kultúru

     Posilníte spoločenský status Vašej firmy

     Zlepšíte pozitívne vnímanie Vašej firmy v regióne

     Zvýšite stabilitu Vašej firmy

     Zvýšite záujem nových odberateľov

     Zvýšite zisky Vašej firmy

      

     SILNÉ STRÁNKY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

     Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.

     Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa.

     Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.

     Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.

     Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania.

     Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania.

     Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave.

     Overenie vedomostí a zručností  absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia.

     Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie.

     Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa.

     Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania.

     Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom.

     Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka.

     Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory.

     Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu.

     Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

      

     PRÍLEŽITOSTI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

     Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ

     Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie.

     Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl.

     Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“.

     Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné  potreby podniku.

     Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.

     Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status „poctivého remesla“.

     Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy.

     Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní.

     Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou vlastnou skúsenosťou.

     Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska.

     Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania.

     Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ.

     Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy.

     Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.