• Postup podávania prihlášok v listinnej podobe

      

     1. Prihlášku vyplní zákonný zástupca na tlačive 056 MŠVVaŠ SR / od 1. januára 2022.

     Prihláška na stiahnutie v PDF

      

     1. Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača  pripoja k prihláške kópie vysvedčení.

      

     1. Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola. 

      

     1. Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:
      1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor  o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnychodborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotnasposobilost/
      1. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky  o predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
      2. Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov   o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.
      3. Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo  o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.
      4. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti o  predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
      5. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania o  predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
      6. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní ,  o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.
      7. Kópie vysvedčení   o predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške. 
      8. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) o predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži. 

      

     1. Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu. 

      

     1. Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.