Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Rada školy

 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti  škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.
Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.


Kompetencie:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
 • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy

 

Zasadania a uznášanie sa

 • Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 • Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy.
 • Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.
 • Zasadnutia rady školy sú verejné, ak členovia rady školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodnú inak.
 • Svoju činnosť rada školy primerane dokumentuje a dokumentáciu vedie písomne.
 • Dokumentácia je potrebná vzhľadom k tomu, aby nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam alebo pochybeniam pretože rada školy sa vyjadruje k závažným skutočnostiam školy.

Členstvo·  

 • Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov, pričom počet členov nižší ako 11 nemôže byť, ak má škola alebo školské zariadenie počet zamestnancov väčší ako 25.
 • Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
 • Počet členov by mal byť nepárny, keďže je aj výberovou komisiou, ktorej počet členov má byť nepárny
 • Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
 • Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

 

Zloženie rady školy v ZŠ

 • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
 • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.