Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Testovanie 9

Testovanie 9-2019

V AKOM TERMÍNE SA USKUTOČNÍ
T9-2019?

3. apríl 2019 (streda)

KOMU JE TESTOVANIE URČENÉ?

žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským

AKÝ JE CIEĽ TESTOVANIA?

 

- získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2),
- monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
- porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
- poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

TO ADMINISTRUJE TESTY?

- pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný predmet

KTORÉ PREDMETY

SA TESTUJÚ?

- matematika

- slovenský jazyk a literatúra na ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

AKÝ ROZSAH UČIVA SA TESTUJE?

Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ. 

AKÁ JE DĹŽKA ČASU RIEŠENIA?

60 minút

POVOLENÉ POMÔCKY

- kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero

NEPOVOLENÉ POMÔCKY - mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.
HODNOTENIE ÚLOH - 1 bod za správnu odpoveď,
-  0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

AKÉ SÚ TYPY ÚLOH Z TESTOVANÝCH PREDMETOV?

MATEMATIKA - 20 úloh
- 10 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou,
- 10 uzavretých úloh s výberom odpovede zo 4 možností

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 25 uzavretých úloh s výberom odpovede zo 4 možností
- 20 úloh sa vťahuje na ukážky,
- 5 úloh (voľných) sa nevzťahuje na ukážky, ale niektoré úlohy sa môžu vzťahovať na kratšie texty

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ
T9-2018
http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9
AKÝ JE TERMÍN A
SPÔSOB ZASLANIA
VÝSLEDKOV?
- elektronickou formou – 17. apríl 2018,
- výsledkové listy žiakov a škôl – 30. apríl 2018