Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Plán práce

Plán práce na školský rok 2014/2015

 

 

Plán práce určuje úlohy, zodpovednosť a realizáciu na šk. rok 2014/2015 v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi a analýzou minulého školského roka, tvorí prílohu Školskému vzdelávaciemu programu.

I. Interné úlohy

 1. Dôsledne zapisovať známky do ŽK (ak ich žiaci majú), pravidelne zapisovať do internetovej žiackej knižky, bezodkladne informovať rodičov v prípade zhoršeného prospechu. Priestupky voči školskému poriadku a pochvaly, po zvážení, zapisovať do určeného zošita, zápisy pravidelne vyhodnocovať. Zanedbávanie školskej dochádzky riešiť neodkladne v spolupráci so zákonným zástupcom žiaka; venovať zvýšenú pozornosť klasifikácii správania.
 2. Pri konzultáciách a rozhovoroch s rodičmi postupovať racionálne, odosobnene, konkrétne, vecne s dostatočnou dávkou diplomacie. Rešpektovať zákonné práva rodičov, venovať sťažnostiam rodičov náležitú pozornosť. V záujme dôslednej spolupráce dodržať postup:
 • 1. oznam v ŽK
 • 2. telefonické pozvanie do školy
 • 3. predvolanie písomné v ŽK
 • 4. predvolanie riaditeľkou školy
 • 5. hlásenie na odd. sociálnych vecí a rodiny.

3.Zlepšiť prácu triednych učiteľov

 • vedenie triednej dokumentácie
 • dodržiavanie vnútorného poriadku školy
 • využívať INFO nástenky
 • koordinovať zadávanie písomných prác
 • pravidelne vyhodnocovať správanie žiakov,
 • sledovať účasť na krúžkoch
 • venovať zvýšenú pozornosť prevencii záškoláctva
 • pravidelne vyhodnocovať absenciu
 1. Vytvoriť školské prostredie útulné, zábavné, neformálne. V spolupráci so ŽR organizovať:

výzdoby tried – súťaže o najkrajšiu triedu

december – Vianočná výzdoba

apríl – Veľkonočná výzdoba, privítanie rodičov na RZ, Deň otvorených dverí (darčeky a pod.). Odmeny budú z fondu RZ.

 1. Venovať pozornosť výzdobe interiéru školy, výzdobe, hlavne žiackymi prácami
 2. Realizovať Projekty
 • Zelená škola
  • INFOVEK
  • Lesenacht
  • Martinstag
  • Story night
  • Recyklohry
  • Kinderwerkstadt
  • Týždeň aktívnej angličtiny
  • Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania
  • Jazykový kurz anglického jazyka, Londýn
  • Overovanie metódy CLIL v spolupráci s ŠPÚ
  • Záložka do knihy spája školy
  • Deň dobrovoľníctva
 1. Využívanie počítačovej učebne – na záujmové krúžky žiakov, pre vyučujúcich, uplatňovať podľa možnosti IKT vo vyučovaní, viac využívať vzdelávací software, ASC agendu v práci triedneho učiteľa a školskej praxi.
 2. Využívať počítače vo vyučovaní v triedach, interaktívne tabule, zapájať žiakov aj rodičov do využívania ASC agendy na vzájomnú komunikáciu aj zadávanie úloh a lekcií formou e-learningu, využívať portál zborovňa, využívať ponuky vzdelávacieho portálu DIGIPEDIA, Planéta vedomostí, Datakabinet
 3. Aktualizovať web. stránku školy
 4. Každý ukončený projekt, výlet, exkurziu a pod. bezodkladne po ukončení písomne vyhodnotiť
 5. Tvoriť foto kroniku činnosti triedy na stránke školy
 6. Informovať rodičov o možnosti žiakov získať certifikát o absolvovaní NEJ v spolupráci s Goethe inštitútom, zefektívniť vyučovanie Nj už v nižších ročníkoch pripraviť žiakov na skúšky.
 7. Vytvárať priestor pre seba hodnotenie žiakov, autoevalváciu školy
 8. V rámci vymedzeného vyučovacieho času, plánovať inovačné metódy a činnosti, ktoré motivujú žiakov k lepšiemu výkonu, vedú k objavovaniu nových poznatkov, častejšie využívať skupinovú prácu, počítače a internet na vyučovacích hodinách.
 9. Sledovať nové trendy vo vyučovaní v rámci kontinuálneho vzdelávania a samo vzdelávania, priebežne informovať ostatných pedagogických zamestnancov
 10. Dôsledne uplatňovať javovú analýzu a sebahodnotenie pri vyhodnocovaní samostatných prác žiakov, písomných prác, diktátov, testov a pod

 

Vedúci predmetových komisií a metodických združení sú povinní:

 

 • Kontrolovať tematické výchovnovzdelávacie plány v súlade s učebnými osnovami a rámcovými plánmi
 • Kontrolovať predpísané písomné práce a diktáty
 • Sledovať využívanie učebných pomôcok, didaktickej techniky, IKT, inovovať a využívanie pravidelne vyhodnocovať
 • Realizovať javovú analýzu pri hodnotení a rozboroch predpísaných písomných prác
 • Vykonávať hospitácie
 • Zjednocovať kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu

 

 

II. Úlohy vyplývajúce z POP

 

1. Organizáciu školského roka zverejniť na web. stránke školy, na INFO nástenkách

2. Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka

Príprava žiakov, administrácia

                                                                                              T: október, apríl

3. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, zdokonaľovať techniku čítania a čítanie s porozumením, komunikačné zručnosti v AJ, NJ

Projekty:   Čítame s Osmijankom

                        Spolupráca s knižnicou

Školská súťaž čitateľských zručností           

                        Záložka do knihy spája školy

                        Škola priateľská deťom

                        Modrá škola, Zelená škola

Venovať pozornosť práci s textom( slovné úlohy, problémové úlohy a pod.)

Čitateľské aktivity organizovať v rámci ŠKD

Priebežne dopĺňať, inovovať ŽK, viesť žiakov k využívaniu knižnice.

 1. Rozpracovať obsah vzdelávania do tematických celkov a určiť časovú dotáciu pre jednotlivé predmety a ročníky
 2. Využitím počítačového krúžku, krúžkov cudzích jazykov a  využitím hodín cudzích jazykov zapojiť sa do programu E-Twinning nadviazať elektronickú spoluprácu s európskymi školami.
 1. Pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa, resp. poruchou učenia. Zadávať také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikovaní nehodnotiť negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom. Rešpektovať Metodické pokyny pre hodnotenie žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami.
 2. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a násilia. Triedni učitelia si všímajú zmeny v správaní detí, spolupracujú s rodičmi aj školskou psychologičkou a CVPP. Venujú zvýšenú pozornosť predchádzaniu šikanovania, agresívneho správania, záškoláctvu a delikvencie. Dbajú o dôsledné dodržiavanie školského poriadku, v prípade jeho porušovania vyvodzovať dôsledky
 1. Zapojiť sa do projektu Deň dobrovoľníctva
 1. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako súčasť výchovno- vzdelávacieho procesu aj na triednických hodinách, propagovať zdravý životný štýl, športové aktivity, zmysluplné využívanie voľného času.
 2. Zapojiť sa do projektu  Školský mliečny program, propagovať konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov.
 3. Pripraviť a realizovať projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
 • Turistické vychádzky do prírody
 • Pohybové aktivity, súťaže
 • Pri príležitosti Svetového dňa výživy pripraviť zdravú desiatu
 • Zapojenie do súťaže Hovorme o jedle
 1. Dôsledne dodržiavať školský poriadok, vytvárať podmienky pre dodržiavanie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa.
 2.  Bezodkladne riešiť podozrenie z ohrozovania mravného vývinu detí
 3. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodičov. O opatreniach na predchádzanie a riešenie šikanovania, prevencie, eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality ich priebežne informovať.
 4.  Dbať o bezpečné používanie internetu
 5. Národný program finančnej gramotnosti realizovať v súlade s dodatkom ku Školskému vzdelávaciemu programu vo vyučovacích predmetoch: ETV, OBN, PRI, PRV, SJL, MAT.
 6. Pripraviť projekt „Deň otvorených dverí“ 21.X., umožniť rodičom vidieť školskú prácu detí i učiteľov, ochutnať obed v školskej jedálni
 • pozvánky
 • občerstvenie
 • príprava stoličiek
 • stravné lístky
 • imatrikulácia žiakov 1.ročníka
 • pamätné listy
 1. Venovať zvýšenú pozornosť nadaným a talentovaným žiakom zapájaním do predmetových olympiád a súťaží.

Súťaž mladých zdravotníkov

Matematické súťaže, olympiády, športové súťaže – rozdelenie úloh v rámci PK

Európa v škole     literárna časť PK SJL, PK – cudzích jazykov

Slávik Slovenska

Recitačné súťaže

Výtvarné súťaže

 1. Sledovať aktuálne informácie na web. stránkach školy, MŠ SR, ŠPU, Infovek, MPC, internetovú poštu.
 2. Použitím rôznych metód, foriem a  prostriedkov upevňovať vedomosti žiakov svojej vlasti, nájsť si prostredie v ktorom žijeme, zachovať si národnú identitu v európskom priestore; poznávať a čítať pôvodnú slovenskú klasickú aj modernú literatúru
 • Vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia pestovať vzťah k cudziemu jazyku, ako prostriedku komunikácie medzi ľuďmi celého sveta
 • Využívať Európske jazykové portfólio ako nástroj podpory učenia sa cudzieho jazyka
 • zabezpečiť účasť na olympiádach v cudzom jazyku, skvalitniť prípravu žiakov a motivovať k reprezentácii školy
 • zorganizovať projekt Martinstag – lampiónový sprievod pre všetkých záujemcov a ich rodičov, nie len pre žiakov s vyuč. jazykom nemeckým
 • súťaž v recitácii v Nj, v spolupráci s KNS
 • zefektívniť vyučovanie NEJ v 9. roč. s cieľom získať certifikát z NEJ žiakov
 • v spolupráci s nemeckou  stranou a Goethe inštitútom.
 • poznávame svoje mesto a okolie formou turistického krúžku
 1. Zapojiť sa do súťaže Poznaj Staré Mesto
 2. Pestovať u žiakov estetické cítenie, kultúrne správanie, podporovať myslenie a životné podnety, radosť aj z malých dielčích úspechov
 • zapojiť sa do projektu Detský čin roka
 • organizovať pravidelné návštevy divadelných predstavení (SND)
 • navštevovať výchovné koncerty v súlade s učebnými osnovami
 1. Zapájať žiakov do telovýchovných a športových činností, viesť ich k uvedomelej reprezentácii školy a zmysluplnému využívaniu voľného času, upevňovaniu fyzického a duševného zdravia.
 2. V zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja realizovať environmentálnu výchovu ako súčasť jednotlivých vzdelávacích oblastí a prostredníctvom samostatného predmetu Environmentálna výchova, viesť žiakov k separovaniu odpadu (papier, plasty, použité batérie) vytvoriť podmienky na separovanie
 3. Dôkladnou analýzou a hospitáciami sledovať prácu žiakov v 5. roč. v súvislosti s prechodom na 2. stupeň.
 4. V rámci ŠKD dbať okrem dôslednej prípravy na vyučovanie v spolupráci  s triednymi učiteľmi aj na tvorivé činnosti a relax, dôsledne plniť výchovný plán ŠKD
 5. Využívať ponuky vzdelávacích  aktivít organizácií MPC a  ŠPÚ v záujme zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania kariérneho rastu.
 6. Venovať zvýšenú  pozornosť VMa R vo všetkých témach v oblasti rodina, postavenie a  úlohy matky, zdravá  výživa ,vzťahy chlapec – dievča, muž – žena.
 • v prípade podozrenia násilia v rodine spolupracovať s odborom soc. vecí OÚ
 • v rámci Národného  programu ochrany  starších  ľudí pozvať dôchodcov na Deň otvorených dverí,
 • urobiť darčeky pre babičky a dedkov,
 • návšteva domova dôchodcov,
 • pomoc starším ľuďom.

 

Plán práce bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 28.8.2014.

 

 

Mgr. Elena Uríčová

riaditeľka školy

pla_prace__2014_2015.pdf