Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Koncepcia rozvoja ZŠ

 

„Dobrý učiteľ je:                                     

pre rodiča šťastím,

pre žiaka požehnaním

a pre riaditeľa výhrou!“

 

            na ďalšie funkčné obdobie kontinuálne pokračuje v realizácii školského vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je absolvent našej školy – pripravený úspešne pokračovať v štúdiu na zvolenej škole vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktorý si dokáže stanoviť ciele v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, bude vedieť plánovať, realizovať a v prípade potreby aj meniť svoje plány. Bude sa snažiť čo najviac dozvedieť a získané poznatky vedieť použiť a aj napriek prekážkam dokončiť začatú prácu Dokáže primerane komunikovať v anglickom jazyku, v nemeckom jazyku získa vedomosti na úrovni B2 úspešným absolvovaním skúšok na získanie Sprachdiplomu. Má základné zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré dokáže zmysluplne využívať pri ďalšom vzdelávaní, prezentácii aj komunikácii. Vníma život ako najvyššiu hodnotu a aktívne pristupuje k ochrane životného prostredia. Budeme považovať za veľký úspech, ak absolvent našej školy dokáže byť zodpovedný za svoje činy, bude sa vedieť správne rozhodnúť, bude si vedieť vybrať a udržať priateľa na základe vzájomnej dôvery, úprimnosti a úcty.

            Za svoj najväčší úspech budeme považovať, ak každé dieťa naučíme v prvom rade byť „človekom“, ktorý sa vie smiať, byť veselý a vtipný bez zraňovania iných.

            Na dosiahnutie náročného cieľa je dôležitá spoluúčasť učiteľov aj žiakov a nevyhnutnou podmienkou sú dobré a silné vzťahy školy a rodičov.

V intenciách akademickej prísnosti trvať na dodržiavaní školských a spoločenských pravidiel správania

Ciele

V oblasti výučby dosiahnuť a zlepšiť:

 

 • Využívanie modernej IKT vo vzdelávacom procese
 • Získanie zručnosti a kompetencie práce s novými technológiami, s digitálnym obsahom
 • Práca s interaktívnou tabuľou, tabletom
 • Didaktika práce s obrázkami, animáciami, s multimédiami, zvukom, fotografiou, aplikácie vo vyučovaní
 • Zvyšovanie kvalifikácie a získavanie kreditov
 • Zapojenie do programu digitalizácie škôl,  aktívne využívanie digitálnych technológií, žiaci majú bezplatný prístup na vzdelávací portál „naučme viac“, „bez kriedy“
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania(NÚCM)
 • Využívanie portálu EduPage E-Learning, tvorba lekcií a testov pre žiakov
 • Realizovanie výučby cudzích jazykov metódou CLIL, overovanie v spolupráci s ŠPÚ
 • Týždeň aktívnej angličtiny
 • Týždeň aktívnej nemčiny
 • Organizovanie jazykových pobytov

 

Klíma školy

 

 • Zvládať problematické správanie žiakov
 • Odhaľovať a eliminovať všetky formy násilia a agresivity
 • Vytvoriť bezpečné prostredie pre žiakov školy, projekt „Škola priateľská deťom“
 • Dbať na regeneráciu síl zamestnancov, odbúravanie stresu

 

Oblasť spolupráce s rodičmi

 

 • Rešpektovať zákonné práva rodičov, prípadným sťažnostiam venovať náležitú pozornosť. Pri rozhovoroch a konzultáciách vystupovať asertívne, racionálne, vecne, s dostatočnou dávkou vzájomnej úcty a rešpektu.
 • Budovať kvalitný vzťah školy a rodičov
 • Aktuálne informácie pre rodičov aj širokú verejnosť, o činnosti školy, úspechy školy aj kronika zverejňovať na web. stránke školy.
 • Informácie o prospechu a správaní poskytovať aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

 

Dlhodobá koncepcia

 

            V spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom pokračovať vo vzdelávaní detí občanov SR hlásiacich sa k nemeckej národnosti, v súlade s učebnými plánmi pre základné školy s vyučovacím jazykom národností, perspektívne zabezpečiť bilingválne vyučovanie v nemeckom jazyku, využívanie metódy CLIL. V rámci projektu eTwinning nadviazať spoluprácu so školami v zahraničí. S cieľom zdokonaľovať jazykové zručnosti žiakov organizovať jazykové pobyty v zahraničí a týždne aktívneho jazyka na škole. Dbať o zlepšovanie a rozširovanie počítačových zručností pri práci s novými technológiami, modernou didaktickou technikou, interaktívnou tabuľou, aby boli pedagogickí zamestnanci schopní tvoriť vlastné didaktické prezentácie a lekcie.

 

Návrh na zlepšenie priestorových a materiálno – technických podmienok

 

 • Vypratať pivničné a povalové priestory
 • Realizovať prestavbu podkrovia a opraviť druhú časť strechy
 • Interaktívne tabule s projektormi v ďalších triedach tak, aby sa dali kedykoľvek použiť bez sťahovania žiakov z triedy
 • Rekonštruovať telocvičňu
 • Vymaľovať celú školu, nátery dverí, šatne
 • Zabezpečiť kvalitné optické pripojenie do Internetu SANET v rámci projektu SADOS
 • Fitnes v záhrade ? v spolupráci so zriaďovateľom

 

Spojivom medzi všetkými náročnými úlohami a cieľmi je riaditeľ školy ako autorita pre učiteľov, žiakov, ostatných zamestnancov školy aj rodičov. Musí byť schopný znášať stres a prácu pod tlakom, musí byť komunikatívny, musí byť kreatívny, asertívny a schopný empatie, ochotný pomáhať nad stanovený pracovný čas, musí ovládať a správne interpretovať právne predpisy a legislatívu. Najväčšou výhrou riaditeľa je dobrý učiteľ! Preto jeho úloha začína pri výbere zamestnancov, podporovaním ich tvorivosti a realizovaním ich dobrých nápadov.

 

V Bratislave 5.5.2014

Mgr. Elena Uríčová

 

Koncepcia rozvoja školy: KoncepciaRozvojaSkoly.pdf