Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Školský poriadok

 

Školský poriadok

 

Úvod

 

     Každý žiak sa usiluje o to, aby čistota, poriadok, ako aj pekný vzhľad našej školy a jej okolia sa stali javom trvalým a pre našu školu neodlučiteľným, usiluje sa o dobré meno a vynikajúcu úroveň našej školy.

 

I. Organizácia pracovného času

 

 • Školská budova sa otvára 15 minút pred začiatkom vyučovania. Žiaci prichádzajú do školy v čase od 745 h do 755h riadne upravení. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD môžu prichádzať do školy od 630 h.
 • Vyučovanie sa začína o 800 h. Vyučovacia hodina trvá 45minút. Malé prestávky sú 10 minútové, jedna veľká , po druhej vyučovacej hodine, trvá 20 minút.
 • Vyučovacia hodina začína a končí polyfónnym zvonením. Počas melódie si žiak v tichosti zaznamená domáce úlohy, zbalí svoje pomôcky, príp. sa pripraví na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Vyučovacia hodina končí dohraním skladby.
 • Po vstupe do budovy sa žiaci prezujú, odložia si súčasti odevu do šatne a odídu do svojich učební. Pripravia si potrebné pomôcky na vyučovanie a očakávajú začiatok vyučovania.
 • Ak nepríde vyučujúci do triedy, najneskôr po 5 minútach, hlási zástupca triedy (týždenník) neprítomnosť vyučujúceho vedeniu školy.
 • Školská budova sa zamyká. Vstup do nej je možný len v čase prestávok. Žiak svojim neskorým príchodom neruší vyučovanie, čaká do najbližšej prestávky.
 • Po skončení vyučovania si žiaci vezmú svoje veci, vyložia stoličky, zanechajú svoje miesto čisté a na pokyn vyučujúceho odídu z triedy. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD odchádzajú domov po vyučovaní, resp. po obede, na žiadosť rodičov, v ostatných prípadoch o 1530 h.
 • Opustiť školskú budovu, odísť z vyučovania môže žiak len zo súhlasom triedneho učiteľa na písomnú žiadosť rodiča.
 • Neprítomnosť na vyučovaní ospravedlňujú rodičia, alebo zákonný zástupca. Na predvídanú neprítomnosť na vyučovaní je potrebný súhlas od triedneho učiteľa, na viac ako 3 dni od riaditeľky školy.

 

Porušenie školského poriadku

Menej závažné:

 • nepripravenosť na vyučovanie, chýbajúce domáce úlohy
 • nenosenie učebných pomôcok a cvičebného úboru
 • neskoré príchody na vyučovanie


Závažné:

 • opakované neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie
 • svojvoľná neúčasť na vyučovaní, neospravedlnená absencia najmenej 6 hodín za klasifikačné obdobie
 • opakované menej závažné porušenie školského poriadku


Hrubé:

 • neospravedlnená absencia viac ako 15 hodín za klasifikačné obdobie
 • narúšanie vyučovania šírením poplašných správ

 

II. Práva žiaka

Všetky deti majú tieto práva, nezáleží na tom, kto sú, kde žijú, čo robia ich rodičia, akou rečou hovoria, akého sú náboženstva, či je to chlapec alebo dievča, v akej kultúre žijú, či sú postihnuté, či sú bohaté, alebo chudobné. So žiadnym dieťaťom sa nemá zaobchádzať nespravodlivo na akomkoľvek základe.

 

1. Sloboda prejavu

 • Žiak má právo vyjadriť svoj názor a myšlienky slovom aj písmom.
 • Má právo, aby ho dospelí vypočuli a brali jeho názor vážne.
 • Má právo klásť otázky k učivu a samotnému procesu výučby a dostať na ne odpoveď.
 • Má právo slobodne rozhodnúť, primerane svojmu veku, o svojom výzore a oblečení.
 • Má právo sa vyjadriť ku skutočnostiam tvrdeným proti nemu.
 • Má právo vyjadriť sa k svojmu previneniu.
 • Má právo primerane sa obhájiť.
 • Má právo na omyl.
 • Má právo obrátiť sa na ktoréhokoľvek dospelého zamestnanca v prípade ohrozenia

 

Porušenie školského poriadku

Menej závažné:

 • Vyrušovanie na vyučovacej hodine


Závažné:

 • Výstrednosť v obliekaní a úprave zovňajšku, nosenie piercingov.
 • Znečisťovanie školských priestorov.
 • Ničenie školského majetku a učebníc.
 • Šírenie klamstiev a ohovárania s úmyslom poškodiť druhého.
 • Slovne napádať a ubližovať iným.
 • Propagácia rasovej neznášanlivosti.
 • Opakované úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny.
 • Nevhodné arogantné vystupovanie voči učiteľom, spolužiakom a ostatným zamestnancom školy.
 • Používanie mobilného telefónu vo vyučovacom procese.
 • Opakované menej závažné porušovanie školského poriadku.


Hrubé:

 • Propagácia fašistických alebo vulgárnych symbolov na oblečení, nadpisov zvádzajúcich k užívaniu a šíreniu návykových látok a ohrozovaniu mravnosti.
 • Zneužívanie tiesňového volania.
 • Opakované závažné porušovanie školského poriadku.

 

2. Úcta k osobnosti človeka

 • Žiak má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti.
 • Má právo na zachovanie osobnej cti a dobrej povesti.
 • Má právo na ochranu mena.
 • Má právo na ochranu pred akýmkoľvek telesným alebo psychickým násilím alebo zneužívaním.
 • Má právo na bezpečnú školskú dochádzku a prostredie, kde môže rásť a rozvíjať svoje predpoklady.
 • Má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa aj spolužiakov.
 • Žiak je povinný správať sa zdvorilo, s patričnou úctou voči dospelým osobám aj ostatným

 

Porušenie školského poriadku

Závažné:

 • Urážanie, nadávanie.
 • Oslovovanie hanlivými menami.
 • Ponižovanie, podceňovanie.
 • Využívanie trestov.


Hrubé:

 • Šikanovanie a zastrašovanie.
 • Fyzické útoky- bitky, ničenie vecí druhého.
 • Krádeže vecí a peňazí.
 • Ohrozovanie zdravia žiakom školy.

 

Všetci dospelí majú robiť to, čo je najlepšie pre deti. Keď sa rozhodujú, majú myslieť na to, ako ich rozhodnutie ovplyvní deti.

3. Právo na súkromie

 • Žiak nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromného života, rodiny a korešpondencie.
 • Bez súhlasu žiaka nie je možné použiť písomnosti osobnej povahy, zápisky v denníku, osobné listy ani osobné údaje v mobilných telefónoch.
 • Žiak má právo vybrať si priateľov alebo založiť skupinu.
 • Má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší vyučovací proces alebo spolužiakov.
 • Má právo v prípade potreby okamžite a kedykoľvek sa obrátiť na školského psychológa.
 • Zakazuje sa vytvárať skupiny, ktoré by ohrozovali alebo poškodzovali iných.

 

Porušenie školského poriadku

Hrubé:

 • Použitie mobilného telefónu na fotografovanie a nakrúcanie s úmyslom vydierať, zosmiešniť alebo inak.

 

4. Právo na oddych a voľný čas

 • Žiak má právo na hru, odpočinok a prestávku.
 • Má právo tráviť prestávku podľa vlastného uváženia tak, aby neohrozoval svoje zdravie ani zdravie svojich spolužiakov.
 • Má právo vybrať si mimoškolskú činnosť, krúžok, ktorý chce navštevovať.
 • Má právo na rešpektovanie psychohygienických zásad pri tvorbe rozvrhu hodín.
 • Má právo na primerané zaťažovanie domácimi úlohami, testami a písomnými prácami.

 

Porušenie školského poriadku

Menej závažné:

 • Zbytočné otváranie a zatváranie okien, dverí, násilné splachovanie, striekanie vodou
 • Písanie na steny, hádzanie špongie, kriedy a pod.


Závažné:

 • Otváranie okien a vykláňanie sa z okien počas prestávok
 • Vyhadzovanie akýchkoľvek predmetov z okien.
 • Ohrozovanie svojho zdravia a zdravia spolužiakov počas prestávok
 • Opustenie školskej budovy počas prestávky


Hrubé:

 • Fajčenie na pôde školy, v jej okolí a na akciách organizovaných školou
 • Prechovávanie a užívanie omamných látok

 

5. Sloboda myslenia

 • Žiak má právo vybrať si náboženstvo a vieru. Rodičia mu majú pomôcť rozhodnúť sa, čo je správne a čo nie, čo je najlepšie pre neho.
 • Žiak má právo voliť člena Žiackej rady za svoju triedu.

 

Porušenie školského poriadku

Hrubé:

 • Vyvíjanie nátlaku vo forme vyhrážok a neodôvodnených obmedzení ohľadom náboženstva alebo filozofického presvedčenia.

 

6. Zdravotná starostlivosť

 • Žiak má právo na ochranu pred škodlivými drogami a pred obchodom s drogami.
 • Má právo na ochranu pred zneužívaním a obťažovaním.
 • Má právo na výživnú stravu.
 • Má právo na čisté a bezpečné životné prostredie.
 • Má právo byť ospravedlnený z vyučovania z dôvodu návštevy lekára.

 

Porušenie školského poriadku

Menej závažné:

 • Neodkladanie odpadkov do odpadových nádob
 • Nevhodné správanie pri stolovaní v školskej jedálni
 • Úmyselné plytvanie a ohadzovanie sa potravinami


Závažné:

 • Prinášanie do školy predmetov, ktoré môžu ohroziť zdravie žiakov
 • Žuvanie žuvačiek a ich lepenie po školskom nábytku
 • Žiaci sú povinní triediť odpad.

 

7. Právo na informácie

 • Žiak má právo objavovať rôzne veci a podeliť sa o svoje myšlienky s ostatnými prostredníctvom reči, maľovania, písania alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
 • Žiak má právo na zdôvodnenie klasifikácie a hodnotenia.
 • Žiak má právo dostať zrozumiteľné informácie dôležité pre jeho blaho; informácie, ktoré dostane nesmú byť škodlivé.
 • Má právo na sprístupnenie informácií a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
 • Žiak má právo na zrozumiteľný výklad učiva.
 • Žiak má právo na dobré a kvalitné vzdelanie, ktoré mu pomôže žiť mierumilovne, chrániť životné prostredie a rešpektovať ostatných.
 • Žiak má právo poznať svoje práva.
 • Má právo byť informovaný o pripravovaných písomných prácach a testoch.
 • Má právo na doučovanie v prípade dlhodobej neprítomnosti v škole.
 • Má právo zvoliť si spôsob prípravy na skúšanie.
 • Má právo sa ospravedlniť v prípade, ak je nepripravený na vyučovaciu hodinu
 • Žiak je povinný plniť svoje školské povinnosti svedomito a riadne podľa svojich schopností a možností.

 


III. Porušenie školského poriadku

(Výchovné opatrenia)

Menej závažné

 • žiakovi bude udelené napomenutie od triedneho učiteľa

 

Závažné

 • Žiakovi bude udelené pokarhanie od triedneho učiteľa, príp. pokarhanie od riaditeľky školy
 • Opakované menej závažné porušenie školského poriadku sa považuje za závažné s klasifikáciou správania uspokojivé(2).

 

Hrubé

 • Správanie žiaka sa klasifikuje známkou 3 alebo 4.
 • Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje aj opakované závažné porušenie školského poriadku.

 

skolsky_poriadok.pdf