Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

 

 Š t a t ú t  š k o l y

Čl. I
Úvodné ustanovenia

 

 1. Základná škola, Hlboká cesta 4 v Bratislave je právnickou osobou v zmysle Zriaďovacej listiny č.265/2002 zo dňa 18.4.2002 vydanej Okresným úradom Bratislava I.
 2. Škola ako právnická osoba vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.
 3. Štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach.

 

Čl. II
Poslanie školy

 

 1. Základná škola poskytuje vzdelávanie deťom občanov SR príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny od 1. ročníka v úzkej spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku. Pôsobnosť školy bola s účinnosťou od 1.6.1998 na základe rozhodnutia MŠ SR rozšírená na Základnú školu s vyučovacím jazykom nemeckým a s vyučovaním nemeckého jazyka pod spoločnou správou s triedami s vyučovacím jazykom slovenským.
 2. Poslaním základnej školy je poskytovať základné vzdelanie s cieľom rozvoja osobnosti, nadania, rozumových a psychických schopností dieťaťa, posilňovanie úcty k ľudských právam a základným slobodám, úcta k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a národným hodnotám. Príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, úcta k prírodnému prostrediu. Pri realizácii vytýčeného cieľa rešpektovať právo na odpočinok a voľný čas, dbať o telesný rozvoj detí. Sprístupňovať všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
 3. Dôsledne aplikovať Deklaráciu práv dieťaťa, poskytovať ochranu deťom tam, kde zlyháva rodinná výchova v spolupráci s PPP a MÚ.
 4. Spolupracovať so samosprávnymi a poradnými orgánmi školy, občianskymi iniciatívami a rodičovským združením v záujme rozvoja výchovno-vzdelávacieho poslania školy.
 5. Škola umožňuje aj vyučovanie náboženskej výchovy.

Čl. III
Organizácia a orgány školy

 1. Činnosť školy sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci.
 2. Školu riadi riaditeľ. Vykonáva štátnu správu v školstve a rozhoduje vo veciach určených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi školy. Plní úlohy uložené zriaďovateľom. Riaditeľ školy na usmernenie činnosti vydáva Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Vnútorný poriadok školy /školský poriadok/, Registratúrny poriadok, Vnútorný predpis, vnútorné dokumenty na zabezpečenie úloh v oblasti hospodárenia, ochrany zdravia a bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Na riešenie operatívnych úloh vydáva pokyny a príkazy. Kontroluje ich plnenie.
 3. Riaditeľa zastupuje ním poverený štatutárny zástupca v plnom rozsahu.
 4. Samosprávnym orgánom školy je rada školy. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom vyjadrujúcim sa k miestnym záujmom rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti miestneho zastupiteľstva a miestnych orgánov štátnej správy a napomáha riešiť problémy školy. Rada školy vykonáva svoju činnosť v súlade a v rozsahu platných právnych predpisov a svojho štatútu.
 5. Poradné orgány riaditeľa sú:

 

 

  • pedagogická rada, je poradným orgánom riaditeľa na kolektívne prerokúvanie a posudzovanie zásadných pedagogických otázok výchovy a vyučovania. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.
  • metodické združenie
  • predmetové komisie sú metodickými a odbornými orgánmi riaditeľa školy a pedagogickej rady, ktoré sa vytvárajú pre vyučovanie na I. stupni /metodické združenia/ a pre vyučovanie konkrétneho predmetu /skupiny predmetov/ /predmetová komisia/. Podieľajú sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíjajú pedagogickú tvorivosť, pomáhajú zjednocovať kritéria hodnotenia a preverovania vedomostí žiakov. Ich riadením sú poverení najskúsenejší učitelia.