Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Organizácia školského roka

2017/2018

      

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

1.1.  Organizácia školského roka

1.  Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017  (pondelok).  Školské  vyučovanie  v  prvom  polroku  školského  roka  sa  končí  31.  januára  2018 (streda).

2.  Školské  vyučovanie  v  druhom  polroku  sa  začína  1.  februára  2018  (štvrtok)  a  končí  sa 29. júna 2018 (piatok).

1.2.  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1.  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018, T9-2018) sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.  Na  testovaní  sa  zúčastnia  žiaci  9.  ročníka  základných  škôl,  vrátane  žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami,  okrem  žiakov  vzdelávaných  podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2.  Náhradný termín Testovania 9-2018 sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

3.  Cieľom  testovania  je  získať  obraz  o  výkonoch  žiakov  na  výstupe  zo  stupňa  ISCED 2, porovnať  ich  výkony  v  testoch  a  poskytnúť  školám  spätnú  väzbu  a  komplexnejší  obraz o testovaných  predmetoch,  ktorý  môže  pomôcť  pri  skvalitňovaní  vzdelávania.  Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. 

4.  Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.

5.  Vo  vybraných  základných  školách  bude  vo  februári  2018  a vo  vybraných  stredných školách  počas  septembra  a  októbra  2018  prebiehať  pilotné  overovanie  testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

6.  Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania pred

začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok

vyučovania po

prázdninách

 

jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október – 31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

 

vian

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017 – 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

 

polroč

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018 (pondelok)

jarné

2. marec 2018

(piatok)

5. marec  – 9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

 

veľkonoč

28. marec 2018

(streda)

29. marec – 3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

 

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl – 31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)