Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Hodnotenie a klasifikácia

 

V zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka


Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
Tento výpis nie je verejnou listinou.


Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona).
Poznámka:
Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (27. júna 2014) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

 
 

"Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre nultý ročník, prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami:
a) dosiahol veľmi dobré výsledky,
b) dosiahol dobré výsledky,
c) dosiahol uspokojivé výsledky,
d) dosiahol neuspokojivé výsledky.

Stupeň (dosiahol veľmi dobré výsledky),
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami.

Stupeň (dosiahol dobré výsledky),
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je občas ovplyvnená nedostatkami. 

Stupeň (dosiahol uspokojivé výsledky),
ak má žiak v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako i v ich využívaní medzery. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa prejavujú nedostatky, grafický prejav je málo estetický. Závažné chyby a nedostatky vie žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň (dosiahol neuspokojivé výsledky),
ak si žiak neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti , presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne chyby a nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa."

Zmeny nastali aj v celkovom hodnotení žiakov druhého až deviateho ročníka:

"Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:
a) prospel (a) s vyznamenaním,
b) prospel (a) veľmi dobre,
c) prospel (a),
d) neprospel(a).


Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako -dosiahol dobré výsledky- a jeho správanie je veľmi dobré.

Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako -dosiahol uspokojivé výsledky- a jeho správanie je veľmi dobré.

Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako -dosiahol neuspokojivé výsledky-.

 

Viac informácii na:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3461