Informácie o škole Organizácia školy Vyučovanie Zo života školy Rada školy Rozvrh ŠKD Školská jedáleň
 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Ochrana života a zdravia OŽZ
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
ŠKD
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018