Zápis do 1. ročníka 2023/2024

   • USMERNENIE K ZÁPISU

    na školský rok 2023/2024

    Základné informácie:

    • Zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6. rok a dosiahnu školskú zrelosť, ako aj deti, ktorým už bol začiatok školskej dochádzky odložený v predchádzajúcom roku, sú povinní svoje deti prihlásiť na zápis do 1. ročníka základnej školy.
    • Prednostne sa budú prijímať deti s trvalým pobytom v našej spádovej oblasti (VZN MČ Staré Mesto o školských obvodoch).
    • Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v  nasledujúcom školskom roku 2023/2024 bude pokračovať v plnení povinného  predprimárneho vzdelávania v materskej škole (tzv. odklad), pretože takéto dieťa dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2023.
    • Od 1.1.2021 nastala zmena v postupe pri odklade povinnej školskej dochádzky:
    • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne do 31.8.2023 vek šiestich rokov, ale nedosiahne školskú zrelosť, musí požiadať riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy (ak predtým nenavštevovalo materskú školu), alebo o pokračovanie vzdelávania v materskej škole.

     

    • Kedy  možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku:
    • musí mať absolvované predprimárne vzdelávanie; zákonný zástupca predloží potvrdenie príslušnej materskej školy (Príloha č.1),
    • musí byť súhlasné vyjadrenie CPPPaP,
    • musí byť súhlasné vyjadrenie detského pediatra.

     

    • V školskom roku 2023/2024 predpokladáme otvorenie 2 tried prvého ročníka s vyučovaním nemeckého jazyka od prvého ročníka (prioritne určená trieda s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny). 
    • Žiaci sa od 1. ročníka budú vzdelávať  na hodinách matematiky prvkami Hejného metódy.
    • V ponuke na budúci školský rok nám pribudnú aj poobedňajšie záujmové útvary, ktoré budú zamerané na posilnenie cudzieho jazyka.
    • Zoznam pomôcok zverejníme na webstránke školy.

     

    Postup pri zápise dieťaťa:

    • Zákonní zástupcovia vyplnia elektronickú prihlášku online na stránke školy, ktorú zverejníme 3. apríla 2023 (do 25. apríla 2023 do 15:00). Po tomto termíne už prihláška nebude zverejnená. Prosíme rodičov, aby pred odoslaním dôkladne skontrolovali údaje (rodné číslo, bydlisko a kontaktné údaje).
    • Pri zápise, ktorý prebehne 28. apríla a 29. apríla 2023, zákonný zástupca dieťaťa predloží:
    • rodný list dieťaťa (ak je v rodnom liste uvedený len jeden rodič, všetky dokumenty podpisuje práve tento rodič, ak sú v rodnom liste uvedení obidvaja rodičia, všetky dokumenty podpisujú obaja rodičia, ak súd neurčil inak),
    • občianske preukazy oboch zákonných zástupcov (ak sú v rodnom liste uvedení),
    • vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku oboma zákonnými zástupcami,
    • preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa alebo o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa (doložiť najneskôr do 15. júna 2023).

     

    Podpisy zákonných zástupcov na prihláške:

    • sa vyžaduje od oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

    Výnimky:

    • jednému rodičovi bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností  ( je možné preukázať neoverenú kópiu rozhodnutia súdu ),
    • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu ),
    • zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou  a vec neznesie odklad, rodič predloží písomné vyhlásenie (Príloha č.2),
    • ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, musia riaditeľovi školy doručiť  písomné vyhlásenie (Príloha č.3).

     

    Rozhodnutie o prijatí / neprijatí a doručenie rozhodnutia:

    • sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa,
    • sa doručí len jednému zákonnému zástupcovi, ak sa zákonní zástupcovia dohodli a spolu s podanou prihláškou doručili riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (Príloha č.3),
    • v prihláške je uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, doručí sa rozhodnutie len na uvedenú adresu,
    • ak zákonní zástupcovia majú v prihláške rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

     

    O prijatí / neprijatí dieťaťa do 1. ročníka základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2023.

    Prosíme rodičov, aby sledovali webstránku školy (www.zshlboka.sk).

    Prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu Vám, žiaľ, nevieme podať viac informácií ako bude zverejnených na stránke školy.

    DOD základnej školy je naplánovaný na termín 18.04.2023.

    Zápis prebehne prezenčne za účastí detí 28. apríla a 29. apríla 2023.

     

    Termín a čas zápisu si budete môcť vybrať cez online rezervačný systém,
    ktorý bude zverejnený na stránke školy www.zshlboka.sk niekoľko dní pred zápisom.
     

     

    Bratislava 2. marca 2023

     

    Mgr. Michal Drgáň

         riaditeľ školy

     

    Usmernenie_k_zapisu_do_1._rocnika_a_prijimaniu_deti_na_vzdelavanie_v_zakladnej_skole_na_skolsky_.pdf

     

     

     

    Prezentačné video našej školy: