• Členovia RŠ

    •  Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     1) Mgr. Daniela Krupová

     2) Mgr. Igor Gosiorovský

      

     Zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     3) Júlia Jakubovičová

      

     Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     4) Mgr. art. Adam Berka

     5) Bc. Jozef Čillo

     6) Mgr. Milena Gaálová

     7) Mgr. Andrej Jaroš

      

     Zvolení zástupcovia rodičov:

     8) Zuzana Bzdúšková

     9) 

     10) Mgr. Roman Neuschl - predseda

     11) Mgr. Katarína Touquet Jaremová