• Štatút RŠ

    • ŠTATÚT RADY ŠKOLY

      

     V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.  sa vydáva tento štatút rady školy.

      

     Čl. 1

     Základné ustanovenie

      

     (1) Rada školy  sa zriaďuje pri Základnej škole, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava.

     (2) Sídlo rady školy  je zhodné so sídlom školy.

      

     Čl. 2

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

      

     (1) Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorom je zriadená.

     (2) Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

      

     Čl. 3

     Činnosť rady školy

     (1)  Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

     (2) Rada školy

     a)  Uskutočňuje výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa školy.       

     b)  navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7  písm. b) až e)  a ods. 8 písm. b) a c) zákona 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.

     c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z. z. najmä

     1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

     2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

     3. k návrhu školského vzdelávacieho programu,

     4. k návrhu rozpočtu,

     5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

     6. k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach,

     7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

     8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky,

     9. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

     (3) Rada školy  vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy

     a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí  víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
     b) ak ani jeden uchádzač nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy v prípade  kandidovania 3 a viac uchádzačov vo výberovom konaní, môže sa uskutočniť druhé kolo tajnej voľby, do ktorého postúpia prví dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov výberovej komisie.
     c) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

      

     Čl. 4

     Zloženie rady školy

     (1) Rada školy  má  11 členov.

     (2) Členmi rady školy  sú

     • štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
     • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
     • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
     • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      

     Čl. 5

     Spôsob voľby členov rady školy

     (1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu (na plenárnom zasadnutí).

     (2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

     (3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

     (4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

     (5) Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (6) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.   

     (7) Členstvo v rade školy zaniká

     a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

     b) vzdaním sa členstva,

     c)  ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo jeho zástupcu,

     d)  ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

     e)  ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

     f)   ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

     g)   odvolaním zvoleného člena podľa  § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z. z.,

     h)  odvolaním delegovaného člena, ktorý je zástupcom  obecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja, okresného úradu,  ktorí boli do rady školy delegovaní,

     i)      obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

     j)   smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

      

     Čl. 6

     Pravidlá rokovania rady školy

     (1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

     (2) Predsedu a podpredsedu rady školy  volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

     (3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

     a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
     b) o to sám požiada.

     (4) Predsedu rady školy  môže rada školy odvolať, ak

     a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
     b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona  596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy,

     (5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

     (6) Na platné uznesenie rady školy (okrem Čl. 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

     (7) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

     (8) Nová rada školy  musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

     (9) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

     (10) Rada školy prizýva na výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa a zástupcu okresného úradu a zástupcu štátnej školskej inšpekcie. Prizvaní zástupcovia majú hlas riadny.

     (11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy .

      

     Čl. 7

     Práva a povinnosti člena rady školy

     (1) Člen má právo:

     a) voliť a byť volený ,

     b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

     c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

     d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

     e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

     (2) Člen rady školy  je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

     (3) Ak člen rady školy stratí dôveru alebo nekoná v súlade so záujmami skupiny, ktorá ho zvolila do rady školy, písomne oznámi riaditeľovi školy stratu dôvery tomuto členovi a vyzve ho na jeho výmenu. Riaditeľ potom koná až na pokyn zriaďovateľa.

     (4) Člen rady školy  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     Čl. 8

     Povinnosti predsedu rady školy

     (1) Predseda rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

     (2) Za predsedu rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (3) Predseda rady školy  predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy  na schválenie.

     (4) Predseda rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

     (4) Predseda rady školy zvolá radu školy  najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy . Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

     (5) Uznesenie rady školy  alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

     (6) Predseda rady školy  vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

     (7) Výročná správa obsahuje:

     a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
     b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
     c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
     e) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
     h) ďalšie údaje určené radou školy.

     (8) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

      

      

     Čl.9

     Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

      

     (1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy  o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

     (2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy  príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

     (3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy Bratislava – Staré Mesto.

      

      

      

     Záverečné ustanovenia

      

     Čl.10
     Finančné zabezpečenie  rady školy

     (1) Rada školy  zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     (2) Rada školy  nemá vlastný majetok.

      

      

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy  a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

     Bratislava 7. júna 2016